ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

-Општине Сечањ

Шеф одсека за локални економски развој – Љиљана Јовичић

Контакт: 
Адреса :
Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта:

Шеф одсека за локални економски развој врши послове:

 • организује рад одсека,
 • координира и прати извршење послова одсека,
 • стара се о равномерној запослености радника,
 • даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима,
 • учествује у извршавању најсложенијих послова који се односе на унапређење локалног економског развоја,
 • координира израду развојних пројеката и других материјала у вези са унапређењем локалног економског развоја,
 • одговоран је за законито, благовремено и стручно извршавање свих послова из делокруга свога рада,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

ОПИС ПОСЛОВА:

 • анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких докумената и израђује прилоге за релевантна стратешка документа,
 • прати индикаторе реализације стратешких докумената везано за подстицање и усмеравање локалног економског развоја те на њих сачињава одговарајуће извештаје,
 • Самостално обавља послове прикупљања, обраде и анализе података, формирања и ажурирања базе података пословних информација од значаја за локални економски развој,
 • прати домаће и међународне конкурсе, и обавља аналитичко-оперативне послове који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката, обезбеђење додатних финансијских средстава, помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима и предузетницима у домену улагања и отварања предузећа,
 • учествује и реализује активности подршке локалној пословној заједници за ширење постојећих и заснивање нових бизниса,
 • обавља послове у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и припремом извештаја о пројектима одрживог економског развоја,
 • остварује 24 комуникацију са надлежним установама и институцијама на локалном, регионалном, покрајинском и републичком нивоу, привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и донаторима везано за економски развој општине,
 • прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима важним за локалну самоупарву,
 • пружа подршку и координира активности за аплицирање код ЕУ фондова,
 • анализира и процењује постојеће програме подршке ЕУ,
 • идентификује потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког учешћа на пројектима,
 • стара се о имплементацији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад учесника у спровођењу програма и пројеката,
 • обавља мониторинг и евалуацију спровођења пројеката и припрема извештаје о пројектима;
 • обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе.