ЈАСМИНА ГАЋИНОВИЋ

-Заменик председника Скупштине општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ:
тел:  023/ 3842- 011
е-маил: 
веб: www.secanj.ls.gov.rs


Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменици председника Скупштине бирају се и разрешавају на исти начин као и председник Скупштине.

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини.