ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

-Општине Сечањ

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикукупљања података (“Сл. гласник РС“ бр. 91/2010,10/2013 и 98/2016).

За потребе регистра прикупљају се:

• подаци о загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у списку загађујућих материја,

• општи подаци о извору загађивања – Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух – Образац 2 , воду – Образац 3, тло – Образац 4 , као и

• подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности – Образац 5.

Потребно је у складу са упутством, у електронској форми попунити приложене обрасце и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

1. један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу:


Општинска управа општине Сечањ

Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

ул. Вожда Карађорђа бр. 57

23240 Сечањ


2. један комплет образаца електронски на е-маил адресу:  lokalni.registar@secanj.ls.gov.rs

За све додатне информације:
Контакт особа: Весна Королија
Телефон: 023/3842-101

 

ПРАВИЛНИК о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података