ОДБОРНИЦИ

– Скупштине општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

Скупштина општине Сечањ броји двадесет једног (23) одборника. Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин  утврђен законом.

Одборници из својих редова тајним гласањем бирају председника Скупштине, чији мандат траје као и мандат одборника Скупштине општине (4.године).

1.    Српска Напредна Странка – Александар Вучић – Србија побеђује   

1) АРСЕН ПЛАХИН
2) ЈАСМИНА ГАЋИНОВИЋ
3) ЈОН ПАУНЕСКУ
4) МИЛАН КОРДИЋ
5) НЕНАД ЈОКАНОВИЋ
6) ДРАГАНА МАРТОН
7) МИЛКА КАРАНОВИЋ
8) ДРАГОСЛАВ ДРАГИЋ
9) БРАНКО КРНЕТИЋ
10) МИОМИРА МИЛОШЕВИЋ
11) ЈАНОШ КОРМАЊОШ
12) МАРИНА МУДРИНИЋ
13) МАЈДА ПЕЈЧИЋ


2.  Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ Социјалистичка партија Србије (СПС)

1) АЛЕКСАНДАР БУДИША
2) МИЛАН РАДОВАНОВИЋ
3) МАРИЈА БЛАНУША
4) СВЕТЛАНА СОВРЛИЋ
5) МАРИН ЖИВОЈИН


3. Изборна листа ГРУПА ГРАЂАНА МИЛИМИРКА БЕБА АНТИЋ – НАРОД ЗНА, Милимирка Антић

1) МИЛИМИРКА АНТИЋ
2) АЛЕКСАНДАР ГАЂАН
3) БОЖИЦА АРАЂАН


4. Изборна листа Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА
1). НЕБОЈША ОБРКНЕЖЕВ

5. Изборна листа ВУКАШИН БАЋИНА – ЗА БОЉУ ОПШТИНУ СЕЧАЊ
1) ВУКАШИН БАЋИНА

НАДЛЕЖНОСТИ ОДБОРНИКА:

  • Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених комисија;
  • предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима;
  • подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа;
  • поставља питања везана за рад органа општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.

Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за седнице Скупштине општине.