ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ ПОДАЦИ САВЕТНИКА 

Име и презиме: Тања Папић, дипл.
Радно место: ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Контакт:
069/ 80 23 
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
inspekcijazastitazssecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 • стара се над применом и спровођењем закона и других прописа донетих на основу закона, у области заштите ваздуха од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу и почетак рада дају надлежни органи локалне самоуправе,
  стара се над применом мера заштите од буке у граду, односно општини, у стамбеним, занатским и комуналним објектима,
 • врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености прописаних услова заштите животне средине за почетак рада и обављања делатности радњи и предузећа,
 • врши инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова и спровођења мера утврђених у Одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и одлуци о давању сагласности на Студију затеченог стања,
 • доноси решења и закључке,
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступка за привредни преступ и подноси кривичне пријаве,
 • учествује у припреми информација за државне органе и медије,
 • поступа по пријавама и извештава о предузетим мерама,
 • припрема месечне, кварталне и годишње извештаје о раду,
 • прикупља и обрађује податке о постројењима која подлежу инспекцијском надзору,
 • врши и друге послове који су му поверени општинском Одлуком,
 • израђује потребне информације из области привреде,
 • обавља послове поверника локалне канцеларије Фонда за развој АП Војводине и даје стручно тумачење, упуства о потребној документацији за израду пројеката и прати пројекте до њихове реализације,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018)

ЗАХТЕВ ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ Заштита од нејонизујућих зрачења
Заштита животне средине у индустријским објектима
Контрола управљања отпадом
Заштита природе
СТРАТЕШКИ ПЛАНСТРАТЕШКИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА ПЕРИОД 2020.-2022. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДАГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022. ГОДИНУ -ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ -ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ -ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ -ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ -ИЗВОРНИ ПОСЛОВИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ- ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПОСЛОВИМА ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ