JАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ – ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Број: 02-189/2023-VI
Дана: 26.06.2023. године
С е ч а њ

 

 На основу чл. 6. Правилника  о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима („Сл. лист општине Сечањ“, бр. 2/23) Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске управе општине Сечањ, расписује дана 21.06.2023. године

 

JАВНИ ПОЗИВ

ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИПК НАЛЕПНИЦЕ – ЗНАКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА РАДИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ

 

Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске управе општине Сечањ упућује јавни позив заинтересованим особама са инвалидитетом са територије општине Сечањ ради подношења Захтевa за издавање  ИПК НАЛЕПНИЦЕ-знака за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом.

 

1.ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ИПК налепницу-знак за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима, могу добити следеће категорије особа са инвалидитетом:

  1. Војни инвалиди и цивилни Инвалиди рата;
  2. Особе са губитком доњих екстремитета најмање 30% телесног оштећења;
  3. Особе са губитком горњих екстремитета најмање 90%;
  4. Особе са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 90%.

 

Доказ: Решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида, Решење или уверење комисије органа вештачења Републичког фонда за ПИО о врсти и степену телесног оштећења или губитка екстремитета или налаз и мишљење војнолекарске комисије и Решење надлежног Центра за социјални рад и налаз, оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења.

 

Право на добијање ИПК налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица, ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, осим особа из члана 2. Правилника, могу да остваре и

 

А)        Особе са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 70%;

Б)        Особе са обољењем бубрега које захтева трајну хемодијализу;

В)        Особе са оштећењем чула вида и то: губитак вида на оба око 100%, односно смањење обостраног вида – 90

Г)        Особе са вишеструким сметњама у развоју.

 

Доказ за особе А, Б и В: Решење комисије органа вештачења републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о степену и врсти телесног оштећења, Решење надлежног Центра за социјални рад и налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења пo врсти и степену телесног оштећења, Решење надлежног органа о признатом својству војног инвалида односно цивилног инвалида рата и медицинска документација која доказује постојање телесног оштећења. (Б и В)

 

Доказ за особе Г: Решење о категоризацији инвалидитета до 2009. године, Правноснажну судску одлуку о лишавању пословне способности, Решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и врсти сметњи у развоју и Одлуку надлежног суда о продужењу родитељског права.

 

  1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА – РОК И НАЧИН

Лице које жели да оствари право за добијање ипк налепнице- знака за означавање возила инвалидног лица мора поднети Општинској управи општине Сечањ – Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове захтев за издавање  ИПК налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица ради коришћења паркинг места за особе са инвалидитетом, у складу са овим Јавним позивом.

Уз захтев неопходно је приложити фотокопије следећих доказа

 – доказе о  пребивалишту на територији општине Сечањ (доказ: лична карта, односно пријава пребивалишта за малолетно дете) ,

– потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,

– саобраћајну дозволу која се води на особу са инвалидитетом или уговор о лизингу,

– возачку дозволу,  уколико је лице са инвалидитетом возач.

Уколико је власник возила родитељ, старатељ или хранитељ лица које остварује право потребно је доставити фотокопије следећих доказа:

-потврда о телесном оштећењу и другу медицинску документацију,

– саобраћајна дозвола или уговор о лизингу,

– личне карте родитеља, старатеља или хранитеља и решење Центра за социјални рад о стављању под старатељство односно решење о хранитељству,

-извод из матичне књиге рођених власника возила као доказ о степену сродства за лице које остварује право.

Уколико је власник возила брачни друг лица које остварује право потребно је поред горе наведеног поднети и фокопије следећих доказа:

-извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног партнера – изјава 2 сведока оверена код нотара.

Лице које оствари право на добијање налепнице – знака за означавање возила дужно је да достави једну фотографију формата 30×35 мм, фотокопију личне карте и саобраћајне дозволе

Захтеви за добијање налепнице-знака за означавање возила инвалидног лица особа са инвалидитетом са потребном документацијом достављају се на адресу


Општина Сечањ,

Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке послове,

ул. Вожда Карађорђа бр. 57 

са назнаком за  ЈАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА.


Додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити сваког радног дана у Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове путем телефона 3150-731.

 

                                                              ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДНОГ ЛИЦА
docxЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА 2023. ГОДИНУ