ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2024. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 011-163/2023-I-01
Датум: 31.07.2023. године
С  е  ч  а  њ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

           

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021), Председник општине Сечањ, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 

  • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
  • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2024. годину, до дана 31. октобра 2023. године.

 

Објављивањем овог Јавног позива престаје да важи Јавни позив за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сечањ за 2024. годину, број 011-163/2023-I од дана 27.06.2023. године.

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
docx Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром
docx Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини, по основу сточарства
docxЗахтев ветеринарској инспекцији