КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 18. и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр.9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, бр. 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр.6/24) и Одлуке Општинског Већа општине Сечањ о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024.години бр. 011-53/2024-VI од 29.02.2024.године, Председник Oпштине Сечањ:

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области jавног информисања у 2024. години

 НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине Сечањ, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб страници општине Сечањ:  https://www.secanj.ls.gov.rs/

Средства опредељења за овај конкурс износе 200.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 50.000,00 динара.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за штампане медије и новинске агенције, у складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја од локалног значаја за радио и интернет медије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије, у складу са  условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Изузетно, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања, у складу са чланом 18. став 1. Закона, учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 80% оправданих трошкова, уколико се конкурс расписује за пројекте производње медијских садржаја чија комерцијална експлоатација није предвиђена, и то за:

1) производњу медијских садржаја намењених друштвено осетљивим групама, као што су деца и млади, жене, старе особе, социјално и здравствено угрожена лица, особе са инвалидитетом, припадници ЛГБТ заједнице, припадници етничких мањина и др.;

2) производњу медијских садржаја који су намењени очувању, изражавању културног идентитета како српског народа тако и националних мањина, водећи рачуна да националне мањине прате одређене програмске целине на свом матерњем језику и писму;

3) производњу медијских садржаја који промовишу и афирмишу теме из области науке, општег образовања укључујући и медијску писменост као део образовног система, здравственог образовања и образовања у вези са заштитом животне средине;

4) производњу медијских садржаја намењених информисању наших грађана у иностранству на српском језику, као и припадника српског народа који живи ван територије Републике Србије;

5) производњу медијских садржаја намењених представљању културног наслеђа и

уметничког стваралаштва у земљи и иностранству.

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава. Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу има:

1) издавач чији је медиј уписан у Регистар медија у складу са законом, и који има одговарајуће овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који уређује електронске медије односно који је уписан у Регистар медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије, када се ради о електронским медијима;

2) лице које се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ, не старији од 30 дана, да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који испуњава услове из тачке 1.

Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату имају микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја за телевизију  имају микро, мала, средња и велика правна лица и предузетници.

                  Право учешћа на конкурсу немају издавачи, односно лица која се баве производњом медијских садржаја са истим пројектом који је подржан на конкурсима Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и за који је корисник органу доставио извештај о реализацији пројекта.

                  Право учешћа на конкурсу немају издавачи са медијем у коме нису објављени основни подаци о медију у облику импресума.

                  Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода за обављање делатности у области јавног информисања.

                  Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај и произведени медијски садржај односно доказ о реализацији пројекта.

                  Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а за које се утврди да су ненаменски трошена, односно да нису испунили уговорну обавезу.

      Право учешћа на Конкурсу немају лица који се налазe у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су били у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу Закона подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса предвиђеног чланом 15. Закона.

Средства се додељују за производњу новог медијског садржаја, у складу са планираним активностима наведеним у пројекту, у којем удео преузетог садржаја из других извора, односно архивских снимака не може бити већи од 20 процената, при чему садржаји из других извора и архивски снимци морају бити јасно означени.

Документарна грађа (видео и аудио записи и фотографије) која се користи за илустрацију у производњи новог медијског садржаја (документарног и другог програма) није обухваћена наведеним процентом из става 2. овог члана.

Пројекат у смислу Закона не подразумева праћење друштвених, економских, политичких, културних, спортских и других дешавања на дневном нивоу (вести, централна информативна емисија, јутарњи програм, преглед дана и сл.).

Учесник конкурса, који не располаже одговарајућим капацитетима, може ангажовати друго лице за производњу медијског садржаја чија вредност не прелази 20% од износа средстава који је орган доделио за реализацију пројекта.

Лице које је ангажовано за производњу дела медијског садржаја не може бити запослено код издавача нити повезано лице са издавачем у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања.

Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Општи критеријуми су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:
  • релевантност пројекта;
  • изводљивост пројекта;
  • праћење реализације пројекта;
  • капацитети предлагача пројекта;
  • доступност садржаја циљној групи;
  • буџет и оправданост трошкова.
 2. Мера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда:

1. да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторног тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

2. тежина прекршаја и учесталост понављања.

Ближи критеријуми су:

Да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Сечањ, да је актуелност теме доступна већем броју корисника, да пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом  и припадника националних мањина, мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група итд. И територије реализације пројекта на територији општине Сечањ и др.

Учесници Конкурса, поред наведених, могу да предложе и друге теме које доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

ДОКУМЕНТАЦИЈA

           Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 1. Попуњену и потписану пријаву  (Образац 1) у три примерака

Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се  са веб-сајта Општине Сечањ. https://www.secanj.ls.gov.rs/

 1. Бодовну листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)  у три примерака.

Подносиоци на бодовној листи  попуњавају:

 • Назив органа јавне власти:
 • Назив конкурса:
 • Подносилац пријаве:

Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта и бодовну листу у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
  1. Потврда НБС да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;
  2. Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
  3. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије.
 2. Доказ о броју запослених и радно ангажованих лица-Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку (ППП ПД1) за период јануар-новембар 2023 .године,
 3. Доказ (потврда) да ће медијски садржај бити емитован/објављен у медију који је уписан у Регистар медија (обавезно само за лица која се баве производњом медијских садржаја, а нису издавачи медија) у једном примерку.
 4. Примерак последњег издања новина у којима ће медијски садржај бити објављен (за штампане медије) у једном примерку,
 5. Изјаву учесника (у слободној форми) да произведени садржај неће бити комерцијално експлоатисан (за пројекте чија комерцијална експлоатација није предвиђена) у једном примерку,
 6. Изјаву учесника (у слободној форми) да пројекат не би могао бити реализован без доделе државне помоћи, односно да пројекат не би могао бити реализован другим инструментом државне помоћи осим субвенција -бесповратних средстава (за телевизију, радио и интернет медије) у примерку,
 7. Изјаву учесника (у слободној форми) о укупном износу средстава која су му у текућој и претходне две календарске године додељена по основу помоћи мале вредности ( de minimis помоћи) (за штампане медије и новинске агенције) у једном примерку.
 8. Изјаву учесника (у слободној форми) да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи и да није био у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи у једном примерку,
 9. Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.).

РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту општине Сечањ https://www.secanj.ls.gov.rs/

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује Председник општине.

Позивају се новинарска и медијска удружења да писаним путем предложе чланове стручне комисије

Позивају се теоретичари, аналитичари и практичари из области медија заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Предлог за члана комисије доставља се на Обрасцу за пријаву за члана комисије (Образац 3) који је објављен на сајту општине Сечањ  https://www.secanj.ls.gov.rs/

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и теоретичари, аналитичари и практичари из области медија предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на веб-сајту општине Сечањ  https://www.secanj.ls.gov.rs/ .

Пријаве се достављају на адресу општине Сечањ: Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ,  са назнаком: „Пријава за учешће у раду конкурсне  комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години. Пријаву послати и електронски на адресу: sosecanj@beotel.net

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријава пројеката на Конкурс шаље се поштом у посебној коверти са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години, на адресу: општине Сечањ: Вожда Карађорђа 57, 23240 Сечањ Пријаву послати и у електронској форми, на адресу: sosecanj@beotel.net

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.

Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11,00 до 14,00 часова на број телефона: 023/3150714.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење о расподели средстава  по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту општине Сечањ https://www.secanj.ls.gov.rs/  и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.

Уколико је Решењем из става 1.овог поглавља одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, учесник конкурса дужан је да достави Ревидирану пријаву за суфинансирање пројекта у области јавног информисања и ревидиран буџет пројекта (Образац 1А), којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је Решењем додељен. Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

Документа за преузимaњe
КОНКУРС
ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
БОДОВНА ЛИСТА ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА
ИЗЈАВА О ОБЈАВЉИВАЊУ/ЕМИТОВАЊУ ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА
БУЏЕТ ПРОЈЕКТА
НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ИЗЈАВУ О РЕАЛИЗОВАЊУ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ЗА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
РЕВИДИРАНА ПРИЈАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА