ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 04.04.2021.

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
број: 87-3/2021-7
Дана: 04.04.2021 године
Сечањ

На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник Републике Србије” број 23-2020, 24-2020, 28-2020) Општински штаб за вандредне ситуације Општине Сечањ на телефонској седници одржаној  04.04.2021. године, донео је.

Закључак

  1. Oвим закључком утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација.
  2. Неће радити објекти у којима се обављају делатности:

1) пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, и сл.}, осим оних угоститељских објеката који имају отворени део објекта (башту) за који имају дозволу за заузеће издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, тако што се могу пружати угоститељске услуге само на отвореном делу објекта, с тим да:

— корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

— запослени морају носити заштине маске, нарочито приликам припреме хране и пића и услуживања,

— између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,

— за столом не може седети више од пет особа,

— уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица ва отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице,

— отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,

— не може се изводити музичко-сценски програм уживо (тзв. жива музика) и

радно време је сваког дана од 06.00 до 22.00 часова,

2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

З. У радном времену сваког дана од 06.00 да 22.00 часа могу радити:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

3) објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;

5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.):

6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,

8) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.];

9) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

10) објекти у којима се пружају услуге у области културе )позоришта, биоскопи, музеји, галерије),

  1. Могу радити без ограничења радног времена:

1) апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),

2) бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,

З) трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;

4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

5. У радном времену из тач. 2. и З. овог закључка, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити сама једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само јадно лице.

6. Даном ступања на снагу овог закључка престаје да важи закључак о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 број:87-3/2021-5 од 22.03.2021. године.

Документ за преузимање
ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ – 04.04.2021.