ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу Одлуке Општинског већа општине Сечањ о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије број  011-88/2022-VI од 16.05.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе општине Сечањ бр. 02-340/2021-VI од дана 17.11.2021. године, општина Сечањ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Сечањ за 2022. годину

 

I ПРЕДМЕТ

Предмет финансирања обухвата следеће:

 • набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места (погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места – Прилог 6 ), снаге до и једнако 6 kW
 • набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инверетара и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива.

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

            Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 1. домаћинстава која су у претходном периоду користила средства Општине за сличне активности и иста оправдали и
 2. домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве:
  1. власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
  2. уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
 2. да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потпрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 kW;

 

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

           Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи износ од:

(1)       50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално  420.000 динара са ПДВ-ом, и;

(2)       износа  који се добија множењем снаге панела у kW из достављене профактуре, са  износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

           За соларне панеле капацитета преко 6  kW разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства.

 

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

            У неприхватљиве трошкове спадају:

 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита
 • набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 • други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава мора да садржи:

 1. потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности;
 2. један од следећих доказа за стамбени објекат:
           – доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
           – грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
           – грађевинску дозволу добијену из поступка легализације,
           – решење о озакоњењу или доказ да су започели поступак легализације
 3. фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева и за лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 4. предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Општина а коју грађанин изабере са листе;
 5. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један од претходних месеци..
 6. Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника (Прилог 9).
 7. Уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који су власници осталих бројила.
 8. Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 8).

 

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

            Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници општине Сечањ, или на писарници општине и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног позива,
 2. Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа
 3. Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу.
 4. Прилог 3 – Kритеријуми за избор пројеката.
 5. Прилог 4 – Општу услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта купца за :
               – Индивидуална домаћинства са директним мерењем;
               – Издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. године.
 6. Прилог 5 – Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како да постану купци – произвођачи електричне енергије“.
 7. Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом
 8. Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем
 9. Прилог 8 – Изјава да општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву
 10. Прилог 9: Изјава о сагласности власника

 

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

 

            Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли општине Сечањ.

            Конкурс је отворен закључно са даном 16.06.2022. године.

            Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:


„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.


Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Сечањ, или препоручено поштом на адресу:

Општина Сечањ

Комисија за реализацију мера енергетске санације, Вожда Карађорђа бр. 59, 23240 Сечањ

                       

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 023/3150-729 и електронску адресу: e-mail: sosecanj@beotel.net.

            Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Сечањ.

            Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Документи за преузимање
ЈАВНИ КОНКУРС
ПРИЛОГ 1 – ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
ПРИЛОГ 2
ПРИЛОГ 3
ПРИЛОГ 4-ОПШТИ УСЛОВИ И БРОШУРА
ПРИЛОГ 5 – БРОШУРА ЗА ДОМАЋИНСТВА
ПРИЛОГ 6 – КОПИЈА РАЧУНА СА ОБЕЛЕЖЕНОМ ОДОБРЕНОМ СНАГОМ
ПРИЛОГ 7 – МОДЕЛ УГОВОРА О ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ СА НЕТО МЕРЕЊЕМ 1
ПРИЛОГ 8 – ИЗЈАВА ЈЛК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ВАЖНОСТИ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЛОГ 9 – САГЛАСНОСТ