ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Општинска управа општине Сечањ, на основу члана 4. и  94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 86/2019-др.закон, 95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон), члана 11. и 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, број 95/2016), Закључка  Комисије  за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  број: 112-7921/2021, Решења о потреби попуњавања извршилачких радних места у Општинској управи општине Сечањ донето од стране начелника Општинске управе општине Сечањ број 02-262/2021-VI од 13.09.2021. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Сечањ, у Сечњу, улица Вожда Карађорђа 57.

II Радно место које се попуњава и то:

  1. Послови протокола и односа са јавношћу, виши референт, 1 извршилац. 

Опис послова радног места:

  • обавља послове пријема гостију код председника општине, заменика председника,

     начелника Општинске управе, председника Скупштине општине и помоћника

  • доставља председнику општине, заменику председника, председнику Скупштине општине и начелнику Општинске  управе пресек и анализе актуелних и текућих информација;
  • објављује информације за јавност које му дају претходно наведена лица;
  • по налогу остварује и иницира сарадњу са предузећима и установама и стара се да систем комуникација са јавношћу  буде на квалитетном нивоу;
  • обавља послове везане за организацију конференција за новинаре;
  • организује манифестације и пријеме у оквиру делокруга рада председника општине, заменика председника, председника Скупштине општине Сечањ и начелника Општинске управе;
  • учествује у изради и ажурирању Информатора о раду општинских органа
  • учествује у изради збирке података о личности „Евиденција запослених“ и поступа по захтевима у складу са Законом о заштити података о личности
  • обавља и друге послове по налогу председника општине, председника Скупштине општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе.

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању или гимназија, положен државни стручни испит, најмање пет годинa радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Документ за преузимање
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ