ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Број: 02-178/2022-VI
Дана: 19.04.2022.године
Сечањ

 

На основу члана 4., 80. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( ”Службени гласник Републике Србије “, број 21/2016, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 144/2021) и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( ”Службени гласник Републике Србије ”, број 95/2016 8 и 12/2022),
Привремени орган општине Сечањ, оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
СЕЧАЊ

I

Положај који се попуњава: Начелник Општинске управе општине Сечањ, место рада – Сечањ, улица Вожда Карађорђа број 57.

РАДНО МЕСТО – Начелник Општинске управе Сечањположај у I групи

Опис послова :

 Начелник Општинске управе обавља следеће следеће послове:

– Руководи и координира радом Општинске управе;

– планира, усмерава и надзире рад Општинске управе;

– усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа;

– остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе;

– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

 

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

II

 На положај се може примити лице под следећим условима :

1) да је пунолетан држављанин Републике Србије;

2) да испуњава услове за рад на положају за које се пријављује;

3) да није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

4) да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

III

            Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

  1. Уверење о држављанству;
  2. Извод из МК рођених, издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама;
  3. Очитана лична карта или оверена копија личне карте;
  4. Диплома о стеченом високом образовању;
  5. Доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе или доказ о положеном правосудном испиту;
  6. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од шест месеци);
  7. Доказ да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
  8. Доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  9. Кратка радна биографија.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

IV

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, биће одбачене.

V

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове рада на оглашеном радном месту биће контактирани о месту и времену провере стручних оспособљености, знања и вештина која се вреднују у изборном поступку.

Провера стручних знања и вештина одржаће се на усмени начин из области познавања прописа о начину функционисанња локалне самоуправе.

VI

 За наведено радно место, радни однос се заснива на одређено време, на период од пет година.

VII

 Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о  јавном конкурсу у дневним новинама „ИНФОРМЕР“,

Адреса на коју се подносе пријаве у затвореној коверти је: Привремени орган општине Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр. 57, 23240 Сечањ, са назнаком ”Конкурсној комисији – за јавни конкурс, за попуњавање положаја – начелник Општинске управе општине Сечањ”.

Овај оглас се објављује на огласној табли општине Сечањ и на интернет страни www.secanj.ls.gov.rs/.

VIII

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Лидија Мећевић, контакт број 023/3841-410.

 

                                                                                                Председник привременог органа

Миомира Милошевић

Документ за преузимање
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ