ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ 2/ДВА/ ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сечањ
Комисија за избор корисника за доделу
средстава намењених побољшању услова
становања избеглица кроз набавку
грађевинског материјала и опреме
Број: 02-121-05/2022-VI
Дана: 14.04.2022.г.
С е ч а њ       

На основу члана 12 Правилника о раду комисије (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 14.04.2022. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку 2 /два/ пакета грађевинског материјала и опреме за побољшање услова становања на територији општине Сечањ

 

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала и опреме неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала и опреме, по породичном домаћинству корисника, износи до 700.000 РСД (словима: седамстотинахиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи 184.000 РСД (словима: стотинуосамдесетчетирихиљадединара), по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

II УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац

пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус и то:
 • да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
 1. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;
 2. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 3. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности

као:

 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за

                    градњу за коју је издата употребна дозвола или

 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;
 1. да је непокретност из става 1. тачке 3 овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта;
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу;
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
 1. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 1. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 2. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
 3. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 4. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
 5. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 6. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
 7. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Општине Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

   Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог члана мора  бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

    Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачка 4. овог члана, није релевантан.

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЈАВА
ИЗЈАВА