ВЕЛИКЕ КАЗНЕ ЗА СВАКО ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

Доласком пролећа и лепог времена, започиње сезона чишћења пољопривредних и других површина, приликом чега грађани спаљују биљни и други отпад на отвореном простору, чиме се повећава опасност од неконтролисаног ширења пожара на отвореном.

ЗАБРАЊЕНО је свако паљење ватре на отвореном простору, као и сваке друге радње које могу довести до настајања пожара.

Против починиоца оваквих дела законом су предвиђене казне.

Чланом 21. Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете („Сл. лист општине Сечањ“, бр. 7/2017), за паљење остатака усева на сопственом или туђем пољопривредном земљишту, казниће се:

• Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице,
• Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице,
• Новчаном казном у износу од 25.000,00 одговорно лице у правном лицу,
• Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће се предузетник.

Чланом 28. Општинске одлуке о заштити и одржавању јавних површина („Сл. лист, општине Сечањ“, бр. 14/2020), забрањено је паљење ватре. За починиоца су педвиђене казне:

• Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице,
• Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се правно лице,
• Новчаном казном у износу од 25.000,00 одговорно лице у правном лицу,
• Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара казниће се предузетник.