ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Сечањ за 2020. годину („сл. Лист Општине Сечањ, бр. 8/2020“), председник општинe Сечањ, дана 15.06.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
И
РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2020. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

            Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Зрењанин – Испостава Сечањ (у даљем тексту: Национална служба).

            Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 220.000,00 динара, односно 240.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 260.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

            Додељују се субвенције за самозапошљавање за пет (5) корисника.

            Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

            Пре укључивања у програм општина Сечањ врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

            Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

            Додељује се једна субвенција за самозапошљавање по овом јавном позиву.

 

ОДЛУКА О ДОДЕЉЕНИМ СУБВЕНЦИЈАМА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗАСАМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СОМОЗАПОШЛЈВАНЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ