ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА МОГУЋНОШЋУ КУПОВИНЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У ЖИТИШТУ, НОВОЈ ЦРЊИ, АЛИБУНАРУ, ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ, БЕЛОЈ ЦРКВИ, ВРШЦУ, ПЛАНДИШТУ, СОМБОРУ, КРАГУЈЕВЦУ, НЕГОТИНУ, ДОЉЕВЦУ, НИШУ, КЛАДОВУ И ПРОКУПЉУ НАМЕЊЕНЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА

На основу члана 8. став 3. Правилника о раду Комисије за решавање стамбених потреба избеглица број:360-567/15 од 15. новембра 2021. године (у даљем тексту: Правилник) и члана 7. став 2. Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11)(у даљем тексту: Уредба), а у вези са чланом 7. Правилника, чланом 19. став 2. тачка 2) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) и чланом 2. став 1. тачка 2) Уредбе, Комисија за решавање стамбених потреба избеглица Комесаријата за избеглице и миграције, именована решењем комесара број: 360-567/13 од 12. новембра 2021. године (у даљем тексту: Комисија), дана 20. новембра 2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

I Корисници

Стамбене јединице могу бити додељене у закуп на одређено време са могућношћу куповине избеглицама које су статус избеглице стекле у складу са Законом о избеглицама, као и лицима којима је престао статус избеглице – регулисали су пребивалиште у Републици Србији (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и члановима њихових породичних домаћинстава.

II Услови за избор корисника

1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, као и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
2) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
3) да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
4) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
5) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
6) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
7) да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходне две године на територији Републике Србије, пре објављивања ових јавних позива;
8) да су до дана подношења пријаве на јавни позив измирили обавезе по основу закупа стамбене једнице (односи се на закупце стамбених јединица које су им од стране јединице локалне самоуправе додељене у закуп, без могућности куповине).

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
ИЗЈАВА О ИМОВИНИ
ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ