ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 3. и члана 17.  Одлуке о оснивању  Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“ , број 19/06 и број 66/20 -измене и допуне ) и члана 19. Статута Фонд  за избегла, расељена лица и за сарадњу  са Србима у региону расписује    

                           

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан  1.

Право на учешће по овом Јавном позиву  могу остварити ученици или њихови родитељи који су имали (имају) у складу са Законом статус избеглих, прогнаних или расељених  лица на територији Републике Србије ,а имају боравиште односно пребивалиште на територији АП Војводине . Јавни позив односи се на редовне ученике средњих школа који похађају први, други, трећи или четврти разред средње школе а који се пријаве на Јавни позив од 01. фебруара до 28. фебруара 2022. године.

Члан 2.

Услови за пружање финансијске помоћи су:

 1. да је Подносилац пријаве на Јавни позив имао (има) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији Републике Србије
 2. да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу (у случају да је Подносилац родитељ),
 3. да ученик у току досадашњег школовања има просек оцена најмање 3,50
 4. да ученик редовно похађа средњу школу.

Члан 3.

Испуњеност услова из члана 2. Подносилац пријаве на Јавни позив доказује подношењем одговарајућих исправа (фотокопија), који су од значаја за утврђивање основаности захтева и то:

 1. за доказивање статуса избеглог, прогнаног или интерно расељеног лица, прилаже се фотокопија избегличке, прогнаничке или легитимације расељеног лица, односно решење о утврђивању односно укидању избегличког статуса,
 2. за доказивање да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени на пријави у родитељском или старатељском односу прилаже извод из матичне књиге рођених или доказ о старатељству( у случају да је подносилац родитељ),
 3. за доказивање успеха у току досадашњег школовања прилаже се фотокопија сведочанства и потврда школе о оценама и просеку до сада завршених година средње школе, а у случају да је реч о ученику првог разреда средње школе, прилажу се сведочанства о оценама и просеку оствареним од петог до осмог разреда основне школе,
 4. за доказивање редовног похађања средње школе прилаже се уверење о редовном статусу ученика,
 5. фотокопија личне карте за Подносиоца и родитеље (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом)
 6. фотокопију картице динарског текућег рачуна Подносиоца
 7. за доказивање посебних резултата прилаже се фотокопија ђачке књижице, фотокопије признања за прва три места освојена на међународним такмичењима или скуповима такмичарског карактера из научно-образовног, образовно-уметничког или спортског поља,

                                                                                                Члан 4.

Приоритет приликом одлучивања имаће они ученици којима, од стране Фонда,  до сада није пружена ова врста помоћи.

          Члан 5.

                Висина средстава која се одобравају износе 30.000,00 динара по ученику и уплаћују се на рачун у року од 60 дана од дана потписивања уговора о додељивању помоћи.

              Овим Јавним позивом право на финансијску помоћ оствариће сто (100) најуспешнијих ученика.

Члан 6.

                Пријава на Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим ученицима из избеглих, расељених породица на територији АП Војводине, у виду прописаног обрасца, може се добити у просторијама Фонда, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, или преузети са сајта fondirpvojvodine.rs .

Пријаву послати поштом или донети лично у затвореној коверти на адресу : Фонд за избегла , расељена лица и за сарадњу са Србима у региону , Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад, са назнаком Јавни позив – ученици

                Фонд ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним позивом и Статутом Фонда.

                 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Члан 7.

                За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за избегла , расељена лица и за сарадњу са Србима у региону , Билевар Михајла Пупина 25, Нови Сад на број телефона: 021/475 4 295 или на мејл: uprava@fondirpvojvodine.rs .

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ-УЧЕНИЦИ