ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ СТУДЕНТИМА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

На основу члана 3. и члана 17. Одлуке о оснивању Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине“, број 19/06 и број 66/20- измене и допуне) и члана 19. Статута Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону  расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ СТУДЕНТИМА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И

РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

 

Члан  1.

Право на учешће по овом Јавном позиву  могу остварити студенти или њихови родитељи који су имали (имају) у складу са законом статус избеглих, прогнаних или расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине, тј. студенти основних академских студија и струковних студија (изузев студената прве године) на територији  Републике Србије (у даљем тексту: Подносилац), а који се пријаве на Јавни позив од 01. фебруара до 28. фебруара 2022. године,

 

Члан 2.

Услови за пружање финансијске помоћи су:

 1. да је Подносилац пријаве на Јавни позив имао (има) статус избеглог, прогнаног или расељеног лица на територији Аутономне Покрајине Војводине
 2. да су Подносилац пријаве и чланова породичног домаћинства наведених на пријави у родитељском или старатељском односу (у случају да је Подносилац родитељ),
 3. да студент у току досадашњих студија има просек оцена најмање 7,00
 4. да студент до сада редовно похађа студије.

 

Члан 3.

Испуњеност услова из члана 2. Подносилац пријаве на Јавни позив доказује подношењем одговарајућих исправа (фотокопија), који су од значаја за утврђивање основаности захтева и то:

 1. 1. за доказивање статуса избеглог, прогнаног или интерно расељеног лица, прилаже се фотокопија избегличке, прогнаничке или легитимације расељеног лица, односно решење о утврђивању односно укидању избегличког статуса.;
 2. за доказивање да су Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени на пријави у родитељском или старатељском односу прилаже извод из матичне књиге рођених или доказ о старатељству( у случају да је подносилац родитељ),
 3. за доказивање успеха у току досадашњих студија прилаже се фотокопија индекса и потврда факултета о оценама и просеку до сада завршених година студија,
 4. за доказивање редовног похађања студија прилаже се уверење о редовном статусу студента,
 5. фотокопија личне карте (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом)
 6. фотокопију картице динарског текућег рачуна Подносиоца
 7. за доказивање посебних резултата прилаже се фотокопија индекса, фотокопије признања за прва три места освојена на међународним такмичењима или скуповима такмичарског карактера из научно-образовног, образовно-уметничког или спортског поља,

                                                                                                Члан 4.

Приоритет приликом одлучивања имаће они студенти којима, од стране Фонда,  до сада није пружена ова врста помоћи.

          Члан 5.

                Висина средстава која се одобравају износе 30.000,00 динара по студенту и уплаћују се на рачун студента у року од 60 дана од дана потписивања уговора о додељивању помоћи.

              Овим Јавним позивом право на финансијску помоћ оствариће сто (100) најуспешнијих студената.

Члан 6.

                Пријава на Јавни позив за доделу финансијске помоћи студентима из породица избеглих и расељених лица на територији АП Војводине, у виду прописаног обрасца, може се добити у просторијама Фонда, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, или преузети са сајта fondirpvojvodine.rs .

 

Пријаву послати поштом или донети лично у затвореној коверти на адресу : Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Булевар Михајла Пупина 25, 21 000 Нови Сад, са назнаком Јавни позив – студенти

                Фонд ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним позивом и Статутом Фонда.

                 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Члан 7.

                За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, Билевар Михајла Пупина 25, Нови Сад на број телефона: 021/475 4 295 или на мејл: uprava@fondirpvojvodine.rs .

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ НАЈУСПЕШНИЈИМ СТУДЕНТИМА ИЗ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ПОРОДИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ-СТУДЕНТИ