ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ РАДУ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗБОГ ПОТЕШКОЋА У ПОСЛОВАЊУ ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ COVID-19

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-28/2021-VI
Дана: 17.05.2021. године
Сечањ

На основу чл. 57. ст. 1. тач. 9 Статута општине Сечањ („Сл. лист општине Сечањ” бр. 3/2019), одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2021. годину, раздео мере активне политике запошљавања 86/0 и конта 47200 накнаде за социјална давања из буџета („Сл. лист општине Сечањ” бр 9/21) и Измена и допуна ЛАПЗ-а Општине Сечањ бр. 011-69/2021- VI („Сл. лист општине Сечањ” бр 9/21), Председник општине Сечањ расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу субвенција за подршку раду привредним субјектима који обављају угоститељску делатност на територији Општине Сечањ због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19

I

Позивају се заинтересовани привредни субјекти који обаљају угоститељску делатност на територији Општине Сечањ да Комисији за доделу субвенција за подршку раду привредним субјектима због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19, доставе захтеве за пружање помоћи.

II

Средства за доделу субвенција за подршку раду привредним субјектима који обављају угоститељску делатност на територији Општине Сечањ због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 предвиђена су Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину, раздео мере активне политике запошљавања 86/0 и конта 47200 накнаде за социјална давања из буџета („Сл. лист општине Сечањ” бр 9/21) у износу од 1.600.000,00 динара.

III

Средства из тачке II намењена су за субвенционисање привредних субјеката који су у АПР-у регистровани за обављање неке од следећих делатности:

  • 5610-делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
  • 5630-услуге припремања и послуживања пића,

Привредни субјекти који су заинтересовани да поднесу захтев за субвенцију, такође, морају да имају регистровано седиште на територији Општине Сечањ.

IV

Захтев за доделу субвенција се подноси на обрасцу који се може преузети са званичне интернет странице Општине Сечањ www.secanj.ls.gov.rs или у писарници Општине Сечањ. Уз захтев за доделу субвенција доставља се извод из АПР-а о регистрацији привредног субјекта.

V

Захтеви са потребном документацијом се предају лично на писарници Општинске управе или поштом, на адресу Општина Сечањ, ул. Вожда Карађора бр. 57а, у затвореној коверти, са назнаком „Комисија за доделу субвенција за подршку раду привредним субјектима због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 — НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте потребно је написати назив и адресу привредног субјекта.
Рок за предају захтева је 7 (седам) дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници Општине Сечањ www.secanj.ls.gov.rs и огласној табли Општине Сечањ.
Неблаговремени, непотпуни, као и захтеви поднети од стране неовлашћеног лица неће се разматрати.

VI

Захтев са потребном документацијом разматра Комисија за доделу субвенција за подршку раду привредним субјектима због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19,
Одмах након разматрања поднетих захтева, Комисија утврђује предлог за доделу субвенција и доставља председнику општине.
О додели и висини субвенција одлучује председник Решење,, а на предлог Комисије.
Средства се одобравају по редоследу подношења захтева, а складу са приливом средстава у буџет Општине Сечањ.

Документи за преузимање
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗАХТЕВ