ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2025. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 011-187/2024-V
Датум: 28.06.2024. године
С  е  ч  а  њ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2025. ГОДИНУ

 

          У складу са Законом о пољопривредном земљишту (”Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (‘Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/2021 и 63/2023), Председник општине Сечањ, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

  1. власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
  2. власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање једну годину (у дајьем тексту: сточарство),


да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државндј својини на територији општине Сечањ за 2025. годину, до дана 31. октобра 2024. године.

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
docx Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини, по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром
docx Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини, по основу сточарства
docxЗахтев ветеринарској инспекцији