ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2025. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 011-188/2024-V
Датум: 28.06.2024. године
С е ч а њ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2025. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (”Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Служ6ени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20, 63/21 и 63/23), Председник општине, расписује јавни позив којим обавештава:

 1) да се за коришиење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:

    – образовним установама школе, стручне пољопривредне службе и социјалне установе највише до 100 хектара;

     – високообразовним установама – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установе за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;

  2) да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сечањ за 2025. годину до 31. октобра 2024. године.

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
 Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног
земљиштау државној својини