ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 2 СЕОСКЕ КУЋЕ И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 2 сеоске куће и доделу помоћи у виду грађевинског и другог материјала и опреме

I Предмет јавног позива

 

Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом (у даљем тексту: Сеоскакућа) и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију и поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Пакет помоћи), као и поступак и начин рада Комисије за избор корисника.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделе Пакета помоћи могу да остваре избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе и то:

– избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и

– угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделе Пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу Пакета помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 1.700.000,00 РСД.

Помоћ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности одобрава се у максималном износу до 1.500.000,00 РСД, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до 200.000,00 РСД, са обрачунатим ПДВ-ом.

Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу Пакета помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени Сеоске куће у износу до 50% од износа из става 2. овог члана.

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРИЈАВА
ИЗЈАВА ВЛАСНИКА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА