ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА „МОЈ ПРВИ ПОСАО“ -25.03.2021.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-16/2021-VI
Дана: 25.03.2021.године
Сечањ

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана за запошљавање за 2021. годину („Сл. лист Општине Сечањ“ бр. 2/2021) и Одлуке о буџету Општине Сечањ за 2021. годину („Сл. лист општине Сечањ”, бр. 18/2020), преседник општинe Сечањ, дана 25.03.2021. године,

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

МОЈ ПРВИ ПОСАО

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

Програм „Моја први посао“ (у даљем тексу програм) подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан рад, односно праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

У програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем и без радног искуства или са радним искуством краћим од 9 месеци.

Трајање програма је 9 месеци.

Tоком трајања програма Општина Сечањ:

 1. ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укупном месечном износу од:
  • 20.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
  • 24.000,00 динара за лица са високим образовањем.
 2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Поред наведеног износа новчане накнаде, послодавац може ангажованим лицима исплатити додатна средства.

 II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Незапослена лица која се могу укључити у програм

Незапослено лице се укључује у програм ако:

 • се налази на евиденцији Националне службе Испоставе Сечањ,
 • има најмање средње образовање,
 • има до навршених 30 година живота,
 • нема радног искуства, односно има претходно стечено радно искуство краће од трајања овог програма (9 месеци),

III НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА КАНДИДАТА  

Пријављивање кандидата врши сe у писарници Општине Сечањ у периоду од 26.03.2021. године до 06.04.2021. године.

Кандидат доставља следећу документацију:

 • радну биографију (CV),
 • скенирану диплому о стеченој квалификацији,
 • Потврду да се налази на евиденцији Националне службе Испоставе Сечањ и
 • Очитану личну карту.

IV РАДНА МЕСТА КОД ПРИЈАВЉЕНИХ ПОСЛОДАВАЦА

1. ЈКП „Сечањ“, ул. Вожда Карађорђа бр. 116, Сечањ.:
– Водинсталатер, ССС, 1 извршилац;
–  Комунални хигијеничар, ССС, 1 Извршилац.

2. Библиотека „Јован Дучић“ Сечањ, ул. Партизански пут бр. 55, Сечањ:
– Библиотекар, ВСС, 1 извршилац.

3. Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр. 57, Сечањ:
– Економски техничар, ССС, 2 извршиоца.

4. ПРП „Свети Никола“ ДОО Сечањ, ул. Славка Родића бб, Крајишник:
– Технолог за ратарство, ВСС, 1 извршилац.

5. Центар за социјални рад општине Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр. 71, Сечањ:
–  Водитељ случаја у центру за социјални рад, ВСС, 1 извршилац.

6. Образовно културни центар, Вожда Карађорђа бр. 94, Сечањ:
– Књиговођа – ликвидатор, ССС, 2 извршиоца.

7. Туристичка организација општине Сечањ, ул. Партизански пут бр бб, Сечањ:
– Стручни сарадник за организовање и координацију промотивних активности у туризму, ВСС, 1 извршилац.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА


Закључивање тројног уговора између Општине Сечањ, послодавца и изабраног кандидата, којим се уређују међусобна права и обавезе, вршиће се по окончању поступка селекције кандидата.

У циљу закључивања уговора, изабрани кандидат је у обавези да Општини Сечањ достави фотокопију картице текућег рачуна.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

 • оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;
 • доставља Општини Сечањ извештај о присутности лица укљученог у програм на месечном нивоу, у складу са уговором;
 • изда потврду о обављеном оспособљавању на конкретним пословима;
 • омогући Општини Сечањ контролу реализације уговорних обавеза и
 • обавести Општини Сечањ о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида оспособљавања изврши замену са следећим незапосленим лицем са листе који испуњава потребне услове, за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


Сви подаци о личности који буду достављени Општини Сечањ биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општине Сечањ која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Општина Сечањ ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

ица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Општини Сечањ, адреса Вожда Карађорђа бр. 57, Сечањ, телефоном: 065/846-13-10, 064/873-86-35 или на сајту www.secanj.ls.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Сечањ, интернет страници Општине Сечањ и огласној табли Општине Сечањ  и траје до 06.04.2021. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Рађеновић

Документ за преузимање
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА САМОСТАЛНИ РАД У СТРУЦИ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА „МОЈ ПРВИ ПОСАО“-25.03.2021.