ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ
КОМИСИЈА ЗА OТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Број: 011-49/2021-VI
Данa 25.03.2021. године
С е ч а њ

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.16/2018), члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње на територији Општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр.1/2010), Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Сечањ, формирана решењем Општинског већа општине Сечањ, Број: 02-61/2021-VI од 19.03.2021. године (у даљем тексту: Комисија), уз сагласност Општинског већа општине Сечањ, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

 1. ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини општине Сечањ, у поступку јавног надметања, и то:
  – кат.парц.бр. 245/2 КО Сечањ, уписана у лист непокретности број 1422 за КО Сечањ, у улици Жарка Зрењанина, површине 1.324 m2, врста земљишта: грађевинско земљиште у грађевинском рејону, обим права: 1/1.

  Опис грађевинског земљишта:
  Катастарска парцела број 245/2 КО Сечањ у Сечњу обухваћена је Генералним планом Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр.6/2005) и припада зони становања. На наведеној парцели не постоје објекти. Површина парцеле је 1.324 m2, што је више од минималне површине грађевинске парцеле од 300 m2, колико је прописано планским документом.


  Инфраструктурна опремљеност:
  Грађевинско земљиште није комунално опремљено (не постоје прикључци на инфраструктуру).
  Правила грађења:

  Подаци о локацији

  Број катастарске парцеле: 245/2
  Катастарска општина: Сечањ
  Површина парцеле: 1.324 m2
  Својина: јавна својина – Општина Сечањ
  Намена: породично са компатибилним наменама
  Стање на парцели: неизграђено
  Инфаструктурна опремљеност: постоји могућност прикључења
  Урбанистички показатељи
  Индекс заузетости: до 40%
  Спратност за породично становање: П+2+Пк
  Удаљеност грађевинске од регулационе линије: 5 m

  Плански основ: Генерални план Сечња („Службени лист општине Сечањ“, бр. 6/2005)
  2. Почетна цена за непокретност на овој локацији износи 158.880,00 динара, у складу са проценом тржишне вредност достављеној од стране Одељења за буџет, финансије и трезор – Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода бр. 400-17/2021-IV од 09.03.2021. године.
  3. Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Сечањ, или поштом на адресу: Општина Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр. 57, са назнаком: „ЗА КОМИСИЈУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ – НЕ ОТВАРАТИ”.
  4. Рок за подношење пријаве за учествовање на јавном надметању је 15 дана од дана јавног оглашавања на огласној табли Општинске управе Сечањ, Месне заједнице Сечањ и званичном веб сајту општине Сечањ.
  5. Уз пријаву (образац пријаве заинтересовани могу преузети на писарници Општинске управе ечањ и преузети са званичног сајта општине Сечањ) у истој коверти, обавезно је доставити основне податке о заинтересованом физичком лицу, предузетнику или правном лицу и то:
  – за физичка лица фотокопију личне карте;
  – за предузетнике фотокопију личне карте, фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у или оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом јавног надметања ако није сам заступник.
  – за правна лица фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у, фотокопију решења о заступнику или оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом јавног надметања ако није сам заступник тог правног лица.
  – доказ о уплати гарантног износа (депозит),
  – уверење о измирењу свих обавеза по основу изворних прихода општине;
  – изјаву подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа;
  – изјаву подносиоца пријаве да је упознат са правилима отуђења у поступку јавног надметања, прописаним законским и подзаконским актима који регулишу ову област.
  6. Гарантни износ на име учешћа у јавном надметању износи 20% од почетне (процењене) вредности земљишта које је предмет јавног надметања, односно 31.776,00 динара који се уплаћује најкасније до 09.00 часова на дан јавног надметања, на уплатни рачун буџета Општине Сечањ, број 840-841151843-84; модел 97, позив на број 87-230, а доказ о уплати (оверена потврда о уплати депозита) се доставља Комисији пре почетка јавног надметања. На јавном надметању могу учествовати само лица која су положила гарантни износ.
  7. Рок за подношење пријава истиче петнаестог дана од дана објављивања, а пријаве које буду достављене по истеку рока, неће се уважити.
  8. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве неће моћи учествовати у јавном надметању.
  9. Поступак јавног надметања ће се одржати у случају достављања најамње две благовремене и потпуне пријаве на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену. Уколико не прихвати почетну цену као купопродајну цену, губи право на враћање гарантног износа (депозита).
  10. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача ће бити највиша понуђена купопродајна цена. Лицитациони корак не може бити мањи од 5% од почетне цене грађевинског земљишта.
  11. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши износ цене са назнаком понуђеног износа.
  12. Лице које је понудило највиши износ цене, дужно је да у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу непокретности, закључи уговор о купопродаји, и исплати купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.
  13. Уколико лице из тачке 12. овог огласа не закључи Уговор о купопродаји у року од 30 дана од дана правноснажности Решења о отуђењу непокретности, или не уплати благовремено купопродајну цену, губи право на повраћај гарантног износа који је уплатио за учешће у јавном надметању, а Комисија ће расписати нови оглас за отуђење грађевинског земљишта, односно Скупштина општине ће ставити ван снаге решење о отуђењу.
  14. Учесницима који нису стекли статус купца, гарантни износ се враћа најкасније у року од пет дана од дана одржане седнице Комисије, на рачун са кога је уплаћен гарантни износ.
  15. Јавно надметање ће се одржати дана 12.04.2021.године (петак) у малој већници Скупштине општине Сечањ, са почетком у 10:00 часова.
  16. Заинтересована лица могу погледати земљиште које је предмет отуђења и остварити увид у документацију – акте о власништву за све време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана уз претходну најаву председнику Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Сечањ. За сва додатна обавештења можете се обратити, на контакт телефон 023/3841-410.
  Овај оглас је објављен на огласним таблама Општинске управе Сечањ, Месне заједнице Сечањ и званичном веб сајту општине Сечањ, дана 25.03.2021. године и траје од 25.03. -09.04.2021. године.

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП

 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Документ за преузимање
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА