ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА ПЕРИОД 2022.-2030. ГОДИНЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 011-51/2022-VI
дана: 11.03.2022. године
С е ч а њ

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007 и 47/2018) и члана 96. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ”, број 3/2019), Начелник општинске управе доноси

ЗАКЉУЧАК
о упућивању на јавни увид
Нацрта Плана развоја општине Сечањ за период 2022-2030

Ставља се на јавни увид Нацрт Плана развоја општине Сечањ за период 2022.-2030. године, утврђен од стране Координационог тима за израду Плана развоја општине Сечањ.
На званичној интернет страници Општине Сечањ www.secanј.ls.gov.rs, може се извршити увид у Нацрт. Сви предлози и сугестије достављају се путем званичног мејла општине Сечањ sosecanj@beotel.net са назнаком:

„УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА ПЕРИОД 2022-2030. ГОДИНЕ”

Рок за подношење је 28.03.2022. године.

О току јавног увида сачињава се извештај који садржи све предлоге и сугестије изнете током јавног увида, као и ставове органа надлежног за припрему предлога акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај се објављује на интернет страници општине Сечањ и на други погодан начин.

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја општине Сечањ за период 2022.-2030. године одржаће се 30.03.2022. године, у великој скупштинској сали, са почетком у 11,00 часова.

Документ за преузимање
ЗАКЉУЧАК
ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА ПЕРИОД 2022.-2023. ГОДИНЕ