OДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Република Србија
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ
Број: 020-67/2020
Датум: 01.12.2020. године

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС”, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 — др. закон 101/2016 — др. закон и 47/2018) и члана 57. Став I. Тачка 20 Статута општине Сечањ („Сл.лист општине Сечањ”, бр.З од 20.03.2019.год), а на основу Закључка општинског штаба за ванредне ситуације општине Сечањ број 87-9/2020 од 01. 12.2020. године, председник општине доноси,

О Д Л У К У
о проглашењу ванредне ситуације за територију
Општине Сечањ

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију Општине Сечањ

2. Ванредна ситуација се проглашава због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом SARS-COV-2 и спровођења неопходних мера заштите и безбедности здравља становништва

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Сечањ у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“,број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Зрењанин, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Зрењанину, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Сечањ.

О Д Л У К А о проглашењу ванредне ситуације за територију Општине Сечањ