РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљишта
Број: 011-186/2023-VI
Дана: 07.07.2023. године
Сечањ

 

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др. закон и 9/2020 и 52/2021),  члана 13. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Сечањ („Сл. лист општине Сечањ“, број 13/2022 и 3/23) и Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Сечањ у поступку јавног надметања („Сл. лист општине Сечањ“, бр. 4/23), Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљишта јавне својине општине Сечањ, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Сечањ, у зони становања ради изградње,

  1. Назив продавца:

 Општина Сечањ

  1. Начин отуђења непокретности:

          Непокретност се отуђује у поступку јавног надметања.

  1. Опис непокретности и почетна цена по којој се отуђује из јавне својине:
Редни бројБрој парцелеКОБрој ЛНУлица, локацијаПовршина за отуђење (м2)Плански основПланска наменаОпремљеност
комуналном инфраструктуром
1.2247/31Сечањ1422Баште535 м2Генерални план СечњаЗона становањаНема канализациону мрежу
2.1941Јаша Томић2323Жарка Зрењанина-Бусење620 м2 План генералне регулације за насеља Јаша Томић и БусењеЗона становањанема канализациону мрежу
Документи за преузимање
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ