ЗАКЉУЧАК О РАДНОМ ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА ЗА ВРЕМЕ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

ОПШТИНА СЕЧАЊ


1.
Овим закључком утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења приликом обављања делатности која треба да, сагласно епидемиолошкој ситуацији, допринесу спречавању и сузбијању заразне болести COVID- 19.

2. Правна лица и предузетници (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном од 06.00 часова до 01.00 часа наредног дана — уз примену следећих превентивних мера, односно тако да се:

1) у  затвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:

— корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

— запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,

— мора обезбедити прописано међусобно растојање између присутних лица, односно, у зависности од величине објекта, обезбедити да укупна попуњеност објекта не може бити већа од 50% максималне попуњености,

— на улазу мора видно бити истакнута корисна површина целог објекта, односно простора и број лица која могу бити присутна (под корисним површином подразумева се услужни део, односно изузимају се помоћне просторије, тоалети, магацини и сл.) и обавеза посетиоца да носе заштитне маске;

2) у отвореном делу угоститељског објекта мора обезбедити да:

— корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

— запослени морају носити заштитне маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,

— између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,

— за столом не може седети више од пет особа,

— уколико не постоје столови и столице за седење на отвоеном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 4m² може боравити само једно лице,

— отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако де између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум З метра,

— се репродуковање, односно емитовање музике или извођење музичко-сценског програма уживо (тзв. жива музика) не може вршити у време од 01.00 часа до 06.00 часова.

З. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:

 1. објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места) изузев сталних или покретних киоска и трафика, који могу радити без ограничења радног времена (трговина на мало, претежно новине и дуван);
 2. објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;
 3. објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);
 4. објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
 5. трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,
 6. радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);
 7. објекти у којима се пружају услуге у области кулуре (позоришта, музеји, галерије).

Биоскопи (шифра 59.14. Уредбе о класификацији делатности „Службени гласник РС“, број 54/10) могу радити тако што ће последња пројекција започети не после 23.00 часа. до када могу и радити благајне за продају карата зе те пројекције.

4. Могу радити без ограничења радног времена:

 1. апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);
 2. бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;
 3. трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране;
 4. ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

5. У радном времену из тач. 2-3. Овог закључка, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 4m² може боравити само једно лице.

Изузетно од ограничења из става 1. ове тачке, у објектима у којима се пружају фризерске и козметичке услуге, односно друге услуге које захтевају непосредан контакт између запосленог и корисника услуге, а који располажу малом површином и у којима се не може обезбедити прописано растојање, поред пружаоца услуге, односно запосленог, може бити присутно само лице коме се услуга пружа.

6. Забрањују се јавна окупљања на целој територији општине Сечањ на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 500 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 2m, односно на свака 4m² може бити присутно једно лице и што се приликом окупљања мора обезбедити спровођење и других утврђених противепидемиолошких мера,

7. Приликом одржавања спортских такмичења у затвореном простору дозвољено је присуство највише до 30% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца,

Када се спортско такмичење одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише до 50% укупне попуњености капацитета присуства посетилаца у објекту у коме се одржава такмичење и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца.

8. Приликом одржавања организованих свечаности, прослава, концерата и других догађаја у затвореном и на отвореном простору дозвољено је присуство највише 500 лица уз обавезно придржавања превентивних вера.

Документ за преузимање
ЗАКЉУЧАК О РАДНОМ ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРНИМ ОГРАНИЧЕЊИМА ЗА ВРЕМЕ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19