ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Број: 02-522/2018-VI
Дана: 18.11.2022.године
С е ч а њ

 

         

На основу члана 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон, 86/2019-др. закон,157/2020-др. закон, и 123/2021-др. Закон) и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономних покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), начелник Општинске управе оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

 

I Орган у коме се попуњавају радна места: Општинска управа општине Сечањ, Сечањ, Вожда Карађорђа 57

II Радна места која се попуњавају:

 1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

Звање: Самостални саветник

број службеника: 1

 

Опис послова:

 • организује рад одсека,
 • координира и прати извршење послова одсека,
 • стара се о равномерној запослености радника,
 • даје упутства и пружа стручну помоћ запосленима,
 • учествује у извршавању најсложенијих послова који се односе на унапређење локалног економског развоја,
 • координира израду развојних пројеката и других материјала у вези са унапређењем локалног економског развоја,
 • одговоран је за законито, благовремено и стручно извршавање свих послова из делокруга свога рада,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

           

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

 

 1. ПОСЛОВИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

 

Звање: Млађи саветник

број службеника: 1

 

Опис послова:

 • анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких докумената и израђује прилоге за релевантна стратешка документа,
 • прати индикаторе реализације стратешких докумената везано за подстицање и усмеравање локалног економског развоја те на њих сачињава одговарајуће извештаје,
 • Самостално обавља послове прикупљања, обраде и анализе података, формирања и ажурирања базе података пословних информација од значаја за локални економски развој,
 • прати домаће и међународне конкурсе, и обавља аналитичко-оперативне послове који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката, обезбеђење додатних финансијских средстава, помоћ и подршку потенцијалним инвеститорима и предузетницима у домену улагања и отварања предузећа,
 • учествује и реализује активности подршке локалној пословној заједници за ширење постојећих и заснивање нових бизниса,
 • обавља послове у вези са мониторингом и евалуацијом спровођења пројеката и припремом извештаја о пројектима одрживог економског развоја,
 • остварује 24 комуникацију са надлежним установама и институцијама на локалном, регионалном, покрајинском и републичком нивоу, привредним субјектима и пословним удружењима, невладиним организацијама и донаторима везано за економски развој општине,
 • прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима и фондовима важним за локалну самоупарву,
 • пружа подршку и координира активности за аплицирање код ЕУ фондова,
 • анализира и процењује постојеће програме подршке ЕУ,
 • идентификује потенцијалне партнере из ЕУ ради заједничког учешћа на пројектима,
 • стара се о имплементацији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад учесника у спровођењу програма и пројеката,
 • обавља мониторинг и евалуацију спровођења пројеката и припрема извештаје о пројектима;
 • обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе.

 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

III Место рада: Сечањ (за оба радна места)

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа, прописано је да су кандидатима при запошљавању у органима, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на овнову провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у виду интервјуа са комисијом.

Интервју са комисијом: Процена мотивација за рад на радном месту и прихватање вредности органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на адресу писарнице Општинске управе општине Сечањ, Вожда Карађорђа 57, Сечањ, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Лидија Мећевић, 023/3150-712

VIII Датум оглашавања: 18.11.2022.године

IX Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест дана и почиње да тече 18.11.2022.године и истиче 05.12.2022.године.

X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан у писарници Општинске управе општине Сечањ, Сечањ, Вожда Карађорђа 57 и на званичној веб страници општине Сечањ, www.secanj.ls.gov.rs.

XI Докази које прилажу кандидати: извод из матичне књиге рођених, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци ( потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

XII Рок за подношење доказа: докази се подносе заједно са пријавом на јавни конкурс.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 07.12.2022.године. Провера посебних функционалних и интервју са комисијом обавиће се у просторијама Општинске управе општине Сечањ, Сечањ, Вожда Карађорђа 57.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводе Конкурсне комисије које је именовао Начелник Општинске управе општине Сечањ. Овај конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Сечањ.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

                                                                                                Начелник општинске управе

Славко Ромић

Документ за преузимање
ЈАВНИ КОНКУРС
Пријава на јавни конкурс у Општинској управи општине Сечањ- Образац – радно место бр. 1
Пријава на јавни конкурс у Општинској управи општине Сечањ- Образац – радно место бр. 2