JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE SEČANJ
Broj: 02-522/2018-VI
Dana: 18.11.2022.godine
S e č a nj

 

         

Na osnovu člana 94. i čl. 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-dr. zakon, 95/2018-dr. zakon, 86/2019-dr. zakon,157/2020-dr. zakon, i 123/2021-dr. Zakon) i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnih pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016 i 12/2022), načelnik Opštinske uprave oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH

RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANJ

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Opštinska uprava opštine Sečanj, Sečanj, Vožda Karađorđa 57

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. ŠEF ODSEKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

Zvanje: Samostalni savetnik

broj službenika: 1

 

Opis poslova:

 • organizuje rad odseka,
 • koordinira i prati izvršenje poslova odseka,
 • stara se o ravnomernoj zaposlenosti radnika,
 • daje uputstva i pruža stručnu pomoć zaposlenima,
 • učestvuje u izvršavanju najsloženijih poslova koji se odnose na unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja,
 • koordinira izradu razvojnih projekata i drugih materijala u vezi sa unapređenjem lokalnog ekonomskog razvoja,
 • odgovoran je za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje svih poslova iz delokruga svoga rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave.

           

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

 

 1. POSLOVI LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA

 

Zvanje: Mlađi savetnik

broj službenika: 1

 

Opis poslova:

 • analizira, prikuplja i obrađuje informacije i podatke potrebne za izradu strateških dokumenata i izrađuje priloge za relevantna strateška dokumenta,
 • prati indikatore realizacije strateških dokumenata vezano za podsticanje i usmeravanje lokalnog ekonomskog razvoja te na njih sačinjava odgovarajuće izveštaje,
 • Samostalno obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka, formiranja i ažuriranja baze podataka poslovnih informacija od značaja za lokalni ekonomski razvoj,
 • prati domaće i međunarodne konkurse, i obavlja analitičko-operativne poslove koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih projekata, obezbeđenje dodatnih finansijskih sredstava, pomoć i podršku potencijalnim investitorima i preduzetnicima u domenu ulaganja i otvaranja preduzeća,
 • učestvuje i realizuje aktivnosti podrške lokalnoj poslovnoj zajednici za širenje postojećih i zasnivanje novih biznisa,
 • obavlja poslove u vezi sa monitoringom i evaluacijom sprovođenja projekata i pripremom izveštaja o projektima održivog ekonomskog razvoja,
 • ostvaruje 24 komunikaciju sa nadležnim ustanovama i institucijama na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, privrednim subjektima i poslovnim udruženjima, nevladinim organizacijama i donatorima vezano za ekonomski razvoj opštine,
 • prati i prikuplja informacije o novim EU programima i fondovima važnim za lokalnu samouparvu,
 • pruža podršku i koordinira aktivnosti za apliciranje kod EU fondova,
 • analizira i procenjuje postojeće programe podrške EU,
 • identifikuje potencijalne partnere iz EU radi zajedničkog učešća na projektima,
 • stara se o implementaciji projekata iz EU fondova i kordinira rad učesnika u sprovođenju programa i projekata,
 • obavlja monitoring i evaluaciju sprovođenja projekata i priprema izveštaje o projektima;
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

 

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama, u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, završen pripravnički staž ili najmanje pet godina provedenih u radnom odnosu kod poslodavca iz člana 1. st. 1. i 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

III Mesto rada: Sečanj (za oba radna mesta)

IV Vrsta radnog odnosa: radno mesto popunjava se zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme.

V Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 19. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava, propisano je da su kandidatima pri zapošljavanju u organima, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata vrši na ovnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se u vidu intervjua sa komisijom.

Intervju sa komisijom: Procena motivacija za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

VI Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave za javni konkurs: Obrazac prijave na konkurs šalje se poštom ili predaje neposredno na adresu pisarnice Opštinske uprave opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, Sečanj, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.

VII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Lidija Mećević, 023/3150-712

VIII Datum oglašavanja: 18.11.2022.godine

IX Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je petnaest dana i počinje da teče 18.11.2022.godine i ističe 05.12.2022.godine.

X Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan u pisarnici Opštinske uprave opštine Sečanj, Sečanj, Vožda Karađorđa 57 i na zvaničnoj veb stranici opštine Sečanj, www.secanj.ls.gov.rs.

XI Dokazi koje prilažu kandidati: izvod iz matične knjige rođenih, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, uverenje o državljanstvu, original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci ( potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

XII Rok za podnošenje dokaza: dokazi se podnose zajedno sa prijavom na javni konkurs.

XIII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti počev od 07.12.2022.godine. Provera posebnih funkcionalnih i intervju sa komisijom obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Sečanj, Sečanj, Vožda Karađorđa 57.

Kandidati će o datumu, mestu i vremenu svake faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ili elektronske adrese), koje navedu u svojim obrascima prijava.

 

Napomene:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Javni konkurs sprovode Konkursne komisije koje je imenovao Načelnik Opštinske uprave opštine Sečanj. Ovaj konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sečanj.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

 

                                                                                                Načelnik opštinske uprave

Slavko Romić

Dokument za preuzimanje
JAVNI KONKURS
Prijava na javni konkurs u Opštinskoj upravi opštine Sečanj- Obrazac – radno mesto br. 1
Prijava na javni konkurs u Opštinskoj upravi opštine Sečanj- Obrazac – radno mesto br. 2