ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Број: 02-213/2023-VI
Датум: 27.06.2023. године
С е ч а њ

На основу члана 95. ст. 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. Закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономних покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), члана 51. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/2014) и члана 11. Одлуке о општинском правобранилаштву општине Сечањ („Сл. лист општине Сечањ“, бр. 14/22), Општинско веће општине Сечањ на седници одржаној дана  27.06.2023. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

Опис посла: Послови правне заштите имовинских права и интереса општине Сечањ.

Услови: Стечено високо образоцање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалисичким студијама, специјалистичким струковним студијама, односнсно на основним студијама у трајању од најмање четири  године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање седам година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита, држављансгво Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јеинице локалне самоуправе, звог теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван правоснажно на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Трајање рада на функцији и место рада: рад на функцији по овом конкурсу траје пет година, а место рада је Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр. 57.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о правобранилаштву, Закона о јавној својини, Закона о општем управном поступку, Закона о парничном поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона о кривичном поступку, Закона о прекршајном поступку, Статута општине Сечањ и Одлуке о општинском правобранилаштву општине Сечањ.

Начин провере стручне оспособљености, знање и вештине које се оцењују у изборном поступку: Конкурсна комисија обавља усмене разговоре са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак у складу са одредбама чл. 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у публикацији „Послови“.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Пријаве на јавни конкурс са доказима о испуњењу услова јавног конкурса, доставити у затвореној коверти са назнаком

„Пријава на јавни конкурс за постављење правобраниоца општине Сечањ“,

Сечањ, ул. В. Карађорђа, бр. 57, Сечањ.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи податке о конкурсу, личне податке, адресу становања, телефон и електронску адресу.

Уз пријаву на јавни конкурс приложити следећу документацију: у оргиналу или у овереној фотокопији (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених , уверење о држављанству, диплому о завршеном Правном факултету, доказ о положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству, исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужностииз из радног односа, уверење Министарства унутрашњих послова – Полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест  месеци.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је између осталог, да орган може да врши увид прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којимa се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење Министарства унутрашњих послова – Полицијска управе да нијe правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једно од могућности да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Лидија Мећевић, тел. 023/3841-410, запослена у Општинској управи општине Сечањ на пословима људских ресурса.

Изборни поступак: Изборни поступак спроводи Конкурсна комисија коју именује Председник општине Сечањ. По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, Конкурсна комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад.

            У изборном поступку се врши оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата који учествује у изборном поступку, према критеријумима и мерилима прописаним на изборима. Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе ако је дата, као и телефонским путем.

Избор кандидата: По окончаном изборним поступку Конкурсна комисија у року од 15 дана саставља листу за избор највише три кандидата који су са најбољим резултатима испунили мерила прописана за избор. Конкурсна комисија доставља Председнику општине Сечањ листу за избор са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка. Председник општине Сечањ ће у року од 15 дана од дана пријема листе за избор, предложити једног кандидата за постављање Општинском већу општине Сечањ.

Напомена: Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Овај конкурс објавиће се преко Националне службе за запошљавање у листу „Послови“ као и на званичној интернет презентацији општине Сечањ.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Председник општинског већа
Небојша Мељанац

Документи за преузимање
pdfЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ