ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 1 СЕОСКЕ КУЋЕ И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

На основу Члана. 10 Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) (у даљем тексту: Правилник), број 02-179/2023-VI-3, од 14.07.2023. године, а у вези са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу и другом материјалу и опреми (мали грант) закљученим између између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат)  и општина Сечањ (у даљем тексту: Општина), Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и додели једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)  (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 17.07.2023. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 1 сеоске куће и доделу помоћи у виду грађевинског и другог материјала и опреме

  1. Предмет јавног позива

Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 1 сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Сеоска      кућа) и доделом једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант)    за адаптацију и поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Пакет помоћи), као и поступак и начин рада Комисије за избор  корисника.

     Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделе Пакета помоћи могу да остваре породице избеглица, које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице које живе у приватном смештају без трајног решења у земљи порекла или   Републици Србији и која испуњавају прописане услове за избор корисника, а које живе на територији Општине, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) у циљу стварања и побољшања њихових услова становања и која испуњавају прописане услове и критеријуме за избор корисника (у даљем тексту: Корисници).

              Помоћ из члана 1. реализује се доделом средстава Општини намењених породицама избеглица, које живе на територији Општине.

Сеоска кућа са окућницом за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица куповином сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности (у даљем тексту: Пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине, већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије.

           Подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у Пријави не могу да буду у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

                Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу Пакета помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 1.950.000,00 РСД.

Помоћ за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности одобрава се у максималном износу до 1.700.000,00 РСД, док се Пакет помоћи одобрава у максималном износу до 250.000,00 РСД, са обрачунатим ПДВ-ом.

              Изабрани корисник помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми може додатно да учествује сопственим  средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из претходног става.

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ КРОЗ КУПОВИНУ 1 СЕОСКЕ КУЋЕ И ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ