ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2023. ГОДИНИ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Број: 011-97/2023
Дана: 21.04.2023. године
С е ч а њ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 49/2021), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2023. годину, општина Сечањ, дана 21.04.2023. године, доноси

О Д Л У К У
И
РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац – извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева, одржавање и заштита животне средине и природе, обнављање јавне инфраструктуре и др.). 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених. 

Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса. 

Дужина трајања јавног рада је до 6 (шест) месеци. 

Средства за јавне радове у укупном износу од 3.000.000,00 динара, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сечањ за 2023. годину. 

Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

За спровођење јавног рада општина Сечањ исплаћује послодавцу – извођачу јавног рада средства за: 

 • зараду незапосленим лицима,  
 • трошкове спровођења јавних радова.

средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 24.000,00 динара по радно ангажованом лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и допринос и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунатих у складу са законом;
 • накнаде трошкова спровођења јавних радова једнократно послодавцу, у свим областима спровођења, у висини од:
 • 1.000,00 динара месечно по лицу за јавне радове који трају 1 месец;
 • 1.500,00 динара месечно по лицу за јавне радове који трају 2 месеца;
 • 2.000,00 динара месечно по лицу за јавне радове који трају 3 и више месеци.

      Динамика реализације појединачних јавних радова зависи од конкретних активности утврђених плановима извођења радова и реалних могућности њиховог спровођења.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА 

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима: 

Јавни радови ће се организовати у областима:

 • социјалних и хуманитарних делатности;
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење насипа, канала, пруга, мостова и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови);
 • одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

 • органи јединице локалне самоуправе,
 • јавне установе и јавна предузећа,
 • привредна друштва,
 • предузетници,
 • задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

УСЛОВИ

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да: 

 • има седиште на територији општине Сечањ; 
 • запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе, а који има пребивалиште на територији општине Сечањ и да је пријављен на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Зрењанин, Пословница Сечањ и да има активан статус; 
 • у пријави за јавне радове наведе детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план); 
 • измирио је уговорне обавезе према Националној служби, Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова и општини Сечањ, осим за обавезе чија је реализација у току. 

Документација за подношење пријаве: 

 • пријава за јавне радове на прописаном обрасцу; 
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (решење о упису привредне делатности, фотокопија статута где се види привредна делатност); 
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију); 

Општина Сечањ задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у 3 (три) примерка, на писарници Општинске управе – опшптине Сечањ (канцеларија број 6) или поштом на адресу:

Општина Сечањ

улица Вожда Карађорђа бр. 57

23240 Сечањ

на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта општине Сечањ (www.secanj.ls.gov.rs) или преузети на писарници. 

Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2023. ГОДИНИ
ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2023.