JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2023. GODINI

OPŠTINA SEČANJ

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SEČANJ
ODELJENJE ZA PRIVREDU, RAZVOJ, INSPEKCIJSKE
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
ODSEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
Broj: 011-97/2023
Dana: 21.04.2023. godine
S e č a nj

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 i člana 59 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – dr. zakon i 49/2021), a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja i Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Sečanj za 2023. godinu, opština Sečanj, dana 21.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
I
RASPISUJE

JAVNI POZIV
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI
OPŠTINE SEČANJ U 2023. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE 

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva, održavanje i zaštita životne sredine i prirode, obnavljanje javne infrastrukture i dr.). 

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih. 

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje lokalna samouprava na osnovu javnog konkursa. 

Dužina trajanja javnog rada je do 6 (šest) meseci. 

Sredstva za javne radove u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2023. godinu. 

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju. 

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA 

Za sprovođenje javnog rada opština Sečanj isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za: 

 • zaradu nezaposlenim licima,  
 • troškove sprovođenja javnih radova.

sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 24.000,00 dinara po radno angažovanom licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinos i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom;
 • naknade troškova sprovođenja javnih radova jednokratno poslodavcu, u svim oblastima sprovođenja, u visini od:
 • 1.000,00 dinara mesečno po licu za javne radove koji traju 1 mesec;
 • 1.500,00 dinara mesečno po licu za javne radove koji traju 2 meseca;
 • 2.000,00 dinara mesečno po licu za javne radove koji traju 3 i više meseci.

      Dinamika realizacije pojedinačnih javnih radova zavisi od konkretnih aktivnosti utvrđenih planovima izvođenja radova i realnih mogućnosti njihovog sprovođenja.

III OBLASTI SPROVOĐENJA 

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima: 

Javni radovi će se organizovati u oblastima:

 • socijalnih i humanitarnih delatnosti;
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje nasipa, kanala, pruga, mostova i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

IV PODNOŠENJE PRIJAVE 

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

 • organi jedinice lokalne samouprave,
 • javne ustanove i javna preduzeća,
 • privredna društva,
 • preduzetnici,
 • zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

USLOVI

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da: 

 • ima sedište na teritoriji opštine Sečanj; 
 • zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, a koji ima prebivalište na teritoriji opštine Sečanj i da je prijavljen na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin, Poslovnica Sečanj i da ima aktivan status; 
 • u prijavi za javne radove navede detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan); 
 • izmirio je ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštini Sečanj, osim za obaveze čija je realizacija u toku. 

Dokumentacija za podnošenje prijave: 

 • prijava za javne radove na propisanom obrascu; 
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (rešenje o upisu privredne delatnosti, fotokopija statuta gde se vidi privredna delatnost); 
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju); 

Opština Sečanj zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave 

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u 3 (tri) primerka, na pisarnici Opštinske uprave – opšptine Sečanj (kancelarija broj 6) ili poštom na adresu:

Opština Sečanj

ulica Vožda Karađorđa br. 57

23240 Sečanj

na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta opštine Sečanj (www.secanj.ls.gov.rs) ili preuzeti na pisarnici. 

Dokumenti za preuzimanje
JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2023. GODINI
PRIJAVA ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA – 2023.