ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

ЗА ПОПИСИВАЧЕ

У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

пријављивање у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова)

  Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

  Заинтересованих грађана се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве на сајтовима Републичког завода за статистику: stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци пописивача:

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

Период ангажовања пописивача

од 23. септембра до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обиласка терена пред попис и током теренске реализације пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом. Општи услови које кандидат треба да испуни:
 • држављанство Републике Србије;
 • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
 • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
 • стечено најмање трогодишње средње образовање;
 • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.
Посебни услови које кандидат треба да испуни:
 • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
 • могућност приступа интернету током периода ангажовања.
  Са изабраним кандидатима закључује се:
 • Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
 • Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)
ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр.: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.). Ранг-листа кандидата који се позивају на предају документације и тестирање објављује се 10. августа 2022. године на сајтовима Завода (stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs).

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

SZÁMLÁLÓBIZTOS JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉRE

Jelentkezés július 22-étől (7 órától) augusztus 5-éig (20 óráig)

 

A Köztársasági Statisztikai Intézet nyilvános felhívást intéz minden érdekelt polgárhoz, hogy jelentkezzen közreműködésre számlálóbiztosnak a 2022. évi Nép-, háztartás és lakásszámlálásban (a továbbiakban: népszámlálás), mely 2022. október 1-jétől 31-éig kerül lebonyolításra.

Az érdekelt polgárok kizárólag a Köztársasági Statisztikai Intézet stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs honlapján az elektronikus bejelentőlap kitöltésével jelentkezhetnek.

  A számlálóbiztos feladatai

A számlálóbiztosok a népszámlálás kezdete előtt kötelesek ötnapos képzésen részt venni, elsajátítani az adatgyűjtési alkalmazásokon való összeírás és munka metodológiáját, és az instruktorral bejárni a terepet. Az október 1-jétől 31-éig terjedő időszakban kötelesek a számukra kijelölt területen valamennyi számlálandó egységet (lakás, háztartás és személy) az elektronikus kérdőívekbe való adatbevitellel laptop használatával összeírni.

A számlálóbiztosok alkalmazásának ideje

 1. szeptember 23-ától október 31-éig tart.
Megjegyzés: az összeírás előtti terepbejárás idején és a népszámlálásnak a terepen történő lefolytatása alatt a munkaidő beosztása a Tevékenységi tervvel összhangban történik és magában foglalhatja a hétvégi munkát is. A jelöltnek az alábbi általános feltételeknek kell eleget tennie:
 • a Szerb Köztársaság állampolgára;
 • lakhelye vagy bejelentett tartózkodási helye van a Szerb Köztársaság területén;
 • a bejelentő ív kitöltése idején legalább 18. életévét betöltötte;
 • legalább hároméves középiskolát végzett;
 • büntetlen előéletű, nem indult ellene vizsgálat és nem folyik ellene bűnügyi eljárás.
Külön feltételek, melyeket a jelöltnek teljesítenie kell:
 • számítógépes munka ismerete (MS Office, internet) – a jelöltet tesztelni fogják;
 • internetes hozzáférése van alkalmazásának időszakában.
A kiválasztott jelöltekkel:
 • Szerződést kötünk ideiglenes és alkalmi munkáról (munkanélküliek, nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak, öregségi nyugdíjélvezők) vagy
 • Szerződést kötünk a kiegészítő munkáról (másik munkavállalónál teljes munkaidőben foglalkoztatott személyek).
FONTOS MEGJEGYZÉS: Az Intézet nem felelős az alkalmazott személy jogainak esetleges elvesztése miatt, amely munkajogi státusuk és a munkatérítés megvalósításának megváltozása miatt következhet be (pl. családi nyugdíj, munkanélküliségi térítés folyósításának felfüggesztése stb.). A dokumentumok benyújtására és tesztelésre behívott jelöltek rangsorolását 2022. augusztus 10-én tesszük közzé az Intézet honlapjain (stat.gov.rs és popis2022.stat.gov.rs).

APEL PUBLIC

PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR PENTRU RECENZORI

înscriere în perioada 22 iulie (de la ora 7.00) - 5 august (pâna la ora 20.00)

  Institutul Național de Statistică adresează un apel public tuturor cetățenilor interesați să devină  recenzori la Recensământului populației, gospodăriilor și locuințelor 2022. (în continuarea textului: Recensământul), care se desfășoară în perioada 01 – 31 octombrie 2022.

Cetățenii interesați se pot înscrie exclusiv prin completarea unui formular digital pe site-urile de internet ale Institutultui Național de Statistică: stat.gov.rs și popis2022.stat.gov.rs.

  Sarcinile recenzorilor:

Recenzorii au obligația ca înaintea începerii recenzării să participe la sesiunea de instruire care durează cinci zile, să învețe metodologia Recensământului și utilizarea aplicațiilor pentru colectarea datelor și să viziteze terenul împreună cu instructorul. În perioada 01-31 octombrie au datoria de a recenza toate unitățile recensământului (locuințele, gospodăriile și persoanele), pe teritoriul care le este atribuit, folosind laptopul pentru introducerea datelor în formularele digitale.

Durata angajării recenzorilor

din 23 septembrie pâna la 31 octombrie 2022.

Mențiune: în perioada vizitării terenului înainte de a începe Recensământul și în cursul realizării Recensământului pe teren, redistribuirea orarului de lucru se face conform Planului de activități și poate include munca și pe perioada de weekend (sfârșit de săptămână).

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un candidat:
 • cetățenie a Republicii Serbia;
 • domiciliul sau reședință în Republica Serbia;
 • vârsta minimă de 18 ani la data completării cererii;
 • minim studii medii de trei ani absolvite;
 • candidatul să nu aibă cazier judiciar, împotriva candidatului să nu fie deschisă nicio anchetă și împotriva candidatului să nu fie deschisă nicio acțiune penală.
Condițiile specifice pe care candidatul trebuie să le îndeplinească:
 • competențe informatice (MS Office, internet) - este prevăzută testarea candidaților;
 • posibilitatea accesului la internet pe perioada angajării.
  Cu candidații aleși se încheie:
 • Contract pe locuri de muncă temporare și ocazionale (șomeri, angajați cu fracțiune de normă, pensionari pentru limită de vârstă) sau
 • Contract de muncă suplimentară (persoane angajate cu normă întreagă la un alt angajator)
MENȚIUNE  IMPORTANTĂ: Institutul nu se consideră responsabil  pentru eventuala pierdere a dreptului persoanei încadrate în muncă, care poate interveni ca urmare a schimbării statutului său de muncă și a realizării compensației pentru muncă (ex: suspendarea plății pensiei familiale, ajutorului de șomaj etc. ). Lista candidaților care sunt chemați să depună documentele și să fie testați se va publica pe data de 10 august 2022 pe site-ul de internet al Institutului (stat.gov.rs și popis2022.stat.gov.rs).
Документи за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ
NYILVÁNOS FELHÍVÁS SZÁMLÁLÓBIZTOS JELÖLTEK JELENTKEZÉSÉR
APEL PUBLIC PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR PENTRU RECENZORI