ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу Одлуке Општинског веће општине Сечањ о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општина Сечањ за 2022. годину бр. 011-140/2022-VI од дана 21.07.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 бр. 02-179/2022-VI и бр. 02-180/2022-VI  од дана 19.04.2022. године, (у даљем тексту: Правилник), општина Сечањ  

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општина Сечањ за 2022. годину

 

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

 

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:

1)   Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/ m2K за спољна врата

 

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке изолације за таваницу и испод кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од:

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 210.000 динара са ПДВ-ом, и;
 2. износа који се добија множењем површине из достављене профактуре, са  износом од 2.000 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита

 

3) набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом.

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%.

 

4) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на биомасу (пелет и сечка).

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности:

– минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%.

 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 3) или 4), овог одељка).

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

6) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом


7) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља мањи износ од::

 1. 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 210.000,00 динара са ПДВ-ом, и;
 2. износа који се добија множењем снаге у kW соларних панела из достављене профактуре, са износом од 70.000 динара са ПДВ-ом

    

     Домаћинстава не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог одељка, осим за мере из става 1. тач. 5) овог одељка.

     Укупно планирана средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 2.000.000,00 милиона динара.

     Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објекта:

 1. За мере из става 1. тач 2) овог одељка средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника. Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се термички изоловати.
 2. Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

За мере из става 1. тач 1) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата. Средства се неће одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним простором.

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену столарије на једној или свим етажама с тим да замена столарије на свакој од етажа мора бити комплетна.

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 

            Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 

 1. власника посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
 2. власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима  и испуњавају следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве:
  1. власник објекта, или
  2. ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву, и тада је потребно уз пријаву поднети писану сагласност власника објекта
 2. да је објекат настањен и уз пријаву приложити копију рачуна за електричну енергију где се види да је потрошња електричне енергије у објекту  у претходном месецу минимално 30 kwh. 
 3. не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.

           Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити сагласност осталих власника приликом пријаве.

 

Уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника

 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске ефикасности.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета oпштине Сечањ су:

 1. Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови
 2. Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 3. Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене)
 4. Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава

Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

 

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито садржи:

 

 1. потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1) са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских(фасадних) елемената и грејног система објекта;
 2. фотокопије личних карата или очитане личне карте за сва физичка лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетне лица доставити фотокопије здравствених књижица;
 3. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно);
 4. потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку котла на природни гас);
 5. предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника (привредних субјеката) (Прилог 2) коју је објавила Општина;
 6. изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања;
 7. потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.(Прилог 3)
Документи за преузимање
Комплетан текст Јавног конкурса
Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и
станова
Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају
једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и
уградњу.
Прилог 3 – Потписана изјава о сагласности
Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката