ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
Број: 02-385/2022-VI
Дана: 26.07.2022.године
С е ч а њ

На основу члана 94. и чл. 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон, 86/2019-др. закон,157/2020-др. закон, и 123/2021-др. Закон) и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономних покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022), Начелник општинске управе оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

 

I Орган у коме се попуњавају радна места: Општинска управа општине Сечањ, Сечањ, Вожда Карађорђа 57

II Радна места која се попуњавају:

  1. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Звање: Намештеник – пета група радних места 

број намештеника: 1

Опис послова:

 

  • обавља послове одржавања чистоће у пословним, помоћним и другим просторијама, ходницима и санитарним чворовима, на инвентару, уређајима и опреми којима је задужена;
  • у зимском времену и за време временских непогода одржава уличне и прилазне тротоаре у чистом и проходном стању,
  • врши паљење и гашење пећи у радним просторијама;
  • врши прање завеса и пешкира;
  • одржава у уредном стању парк и двориште;
  • врши заливање и одржавање цвећа у пословним просторијама;
  • обавља послове дежурне спремачице према исказаној потреби за време радног времена и викендом;
  • обавља и друге послове по налогу руководиоца и начелника

 

Услови: Стечено основно образовање и најмање шест месеци  радног искуства

III Место рада: Сечањ

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

 V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа, прописано је да су кандидатима при запошљавању у органима, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на овнову провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у виду интервјуа са комисијом.

 

Интервју са комисијом: Процена мотивација за рад на радном месту и прихватање вредности органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на адресу писарнице Општинске управе општине Сечањ, Вожда Карађорђа 57, Сечањ, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Лидија Мећевић, 023/3150-712

VIII Датум оглашавања: 28.07.2022.године

IX Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест дана и почиње да тече 28.07.2022.године и истиче 12.08.2022. године.

X Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан у писарници Општинске управе општине Сечањ, Сечањ, Вожда Карађорђа 57 и на званичној веб страници општине Сечањ, www.secanj.ls.gov.rs.

Документи за преузимање
Комплетан текст Јавног конкурса
Oбразац – Пријава на јавни конкурс у Општинској управи општине Сечањ