JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE NA TERITORIJI OPŠTINA SEČANJ ZA 2022. GODINU

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu Odluke Opštinskog veće opštine Sečanj o raspisivanju Javnog konkursa za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opština Sečanj za 2022. godinu br. 011-140/2022-VI od dana 21.07.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22 br. 02-179/2022-VI i br. 02-180/2022-VI  od dana 19.04.2022. godine, (u daljem tekstu: Pravilnik), opština Sečanj  

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opština Sečanj za 2022. godinu

 

I. PREDMET I MAKSIMALNA VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

 

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:

 

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:

1)   Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

– U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

– U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

 

2) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osimtermičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za PORODIČNE KUĆE.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 1. 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 210.000 dinara sa PDV-om, i;
 2. iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

Spoljni zid na porodičnim kućama/stambenim zgradama sledećih karakteristika:

– minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema  tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije. Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita

 

3) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno  85.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na  prirodni gas iznosi 90%.

 

4) nabavka i  instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).

Neophodno je da bude ispunjen sledeći kriterijum energetske efikasnosti:

– minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na biomasu (drvni pelet, briket, sečka) iznosi 85%.

 

5) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz stava 1. tačka 3) ili 4), ovog odeljka).

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

 

6) nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om


7) nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od::

 1. 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 210.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 2. iznosa koji se dobija množenjem snageu kW solarnih panela iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om

    

     Domaćinstava ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka, osim za mere iz stava 1. tač. 5) ovog odeljka.

     Ukupno planirana sredstva koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog konkursa iznose 2.000.000,00 miliona dinara.

     Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekta:

 1. Za mere iz stava 1. tač 2) ovog odeljka sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata. Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika. Sutereni čiji je fasadni zid obložen kamenom ili sličnim materijalom ne moraju se termički izolovati.
 2. Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Za mere iz stava 1. tač 1) ovog odeljka sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.

Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.

Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

 

II KORISNICI SREDSTAVA

 

            Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:

 

 1. vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
 2. vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

 

 

III USLOVI PRIJAVE NA KONKURS

 

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima  i ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da je podnosilac prijave:
  1. vlasnik objekta, ili
  2. ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu saglasnost vlasnika objekta
 2. da je objekat nastanjen i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije u objektu  u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh. 
 3. ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

           Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

 

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost vlasnika

 

IV NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinasiranje projekata energetske efikasnosti.

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta opštine Sečanj su:

 1. Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi
 2. Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 3. Refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene)
 4. Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava

Drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

 

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS

 

Prijava koju na javni konkurs podnose domaćinstva (za porodične kuće i stanove) naročito sadrži:

 

 1. potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1) sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih(fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 2. fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletne lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 3. fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavljenom stambenom objektu o (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
 4. potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas (za nabavku kotla na prirodni gas);
 5. predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Opština;
 6. izjava o članovima domaćinstva sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana domaćinstva sa jasno vidljivom adresom stanovanja;
 7. potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja.(Prilog 3)
Dokumenti za preuzimanje
Kompletan tekst Javnog konkursa
Prilog 1 – za građane – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća i
stanova
Prilog 2 – Lista privrednih subjekata/izvođača radova sa koje građani biraju
jednog izvođača i od kojeg moraju da pribave predračun sa cenom za opremu i
ugradnju.
Prilog 3 – Potpisana izjava o saglasnosti
Prilog 4 – Kriterijumi za izbor projekata