ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу члана. 57. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019) и члана 7. и 8. Правилника о суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 1/2019), председник Општине Сечањ дана 27.12.2021.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

  1. Предмет конкурса

Предмет Јавног позива представља расподелу средстава опредељених Одлуком о буџету општине Сечањ за 2022.годину, ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ:

– програмска активност 1301-0001-подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функционална класификација 810, позиција 105, економска класификација 481-дотација невладиним организацијама, у износу од 16.400.000,00 динара;

– програмска активност 1301-0002-подршка предшколском и школском спорту, функционална класификација 810, позиција 106, економска класификација 481-дотација невладиним организацијама, у износу од 300.000,00 динара.

 Овим Јавним позивом суфинансираће се Годишњи програми којим се испуњавају потребе и интереси грађана на територији локалне самоуправе (члан 137. Закона о спорту) :

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом (члан 137. став 1. тачка 1.);

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

4) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

5) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима;

 6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе;

 8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;

11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;

14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;

 16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта,

 а) Годишњи програм – функционисање Спортског савеза општине Сечањ,

 б) Годишњи програм – предшколски, школски и рекреативни спорт,

 в) Годишњи програм – спортске организације

  1. Циљеви:

                                           

 – Стварање услова за повећање учешћа грађана у спортским програмима кроз систематско вежбање

 – Подизање квалитета у области свих сегмената спорта

 – Здравствена превенција грађана кроз бављење рекреативним спортом

 – Унапређивање и омасовљавање спорта у школама

 – Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно

   педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго

 – Промовисање спорта као сегмент здравог животног стила

 – Социјална интеграција особа с посебним потребама кроз спортске активности.

  1. Општи услови:
  1. Да спортске организације имају својство правног лица са седиштем на територији

        општини Сечањ и

  1. Да тренажни процес и стручни рад спортске организације спроводе на територији

        општини Сечањ.

  1. Посебни услови:

 

–  Да спортске организације имају уредну и доступну документацију

– Спортске организације (клубови), савези које конкуришу, морају бити уписане у регистар спортских организација, друштава и савеза који води Агенција за привредне регистре.

– Спортске организације морају имати усаглашена акта са новима Законом о спорту.

– Спортске организације морају бити чланови територијалног Спортског савеза.

– Спортски савез мора бити редован члан Спортског савеза Србије и Војводине.

– Да је спортска организација оправдала средства из претходне године (2021.године)

Подносилац Годишњих програма по Закону о спорту (члан 138. став 5.) је надлежни територијални Спортски савез општине Сечањ који подноси предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта.

 Носиоци програма подносе своје Годишње програме Спортском савезу, у складу са програмским калнедаром (члан 117. став 1. Закона о спорту) који доноси одлуку и утврђује исте и подноси их општини Сечањ на даље разматрање и усвајање.

 Спортски савез као поднослилац свој Годишњи програм утврђује Одлуком Управног одбора и доставља је са предлогом Годишњег програма носилаца Програма.

 Ненаменско трошење средстава од стране спортских организација, повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет општине Сечањ.

Међусобна права и обавезе између спортске организације чији је програм утврђен програмом суфинансирања Годишњег програма из области спорта и општине Сечањ, ближе ће се уредити уговором о додели средстава.

  1. Конкурсна документација.

Спортски савез општине Сечањ подноси ПЛАН АКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ Годишњих програма са пратећим финансијским планом за 2022. годину за све спортске организације (удружења).

  1. Рок.

 

 Рок за предају документације за суфинансирање Годишњих програма из области спорта у општини Сечањ за 2022. годину је до 20.01.2022.године, пријаве пристигле након тога неће се узети у разматрање.

Јавни конкурс биће објављен на званичној интернет презентацији ошптине Сечањ www.secanj.ls.gov.rs и огласној табли општине Сечањ.

Пријаве на Позив са потребном конкурсном документацијом се предају на писарници Општинске управе општине Сечањ са назнаком „Јавни конкурс за суфинансирање Годишњих програма из области спорта у ошптини Сечањ за 2022. годину“, или се достављају на адресу:

 ОПШТИНА СЕЧАЊ

 КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

 Вожда Карађорђа 57

 СЕЧАЊ

 СА НАЗНАКОМ:

 – За Јавни конкурс за суфинансирање Годишњих програма из области спорта у општини Сечањ за 2022.годину

– НЕ ОТВАРАТИ

– Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

  1. Додатне информације

Све додатне информације у вези са овим Јавним позивом могу се добити лично сваког дана од 8 до 14 часова у  канцеларији Спортског савеза општине Сечањ, или на телефон 023/ 3150-739.

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ СЕЧАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ
НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ