JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2022. GODINU

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu člana. 57. Statuta opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, broj 3/2019) i člana 7. i 8. Pravilnika o sufinansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, broj 1/2019), predsednik Opštine Sečanj dana 27.12.2021.godine, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2022. GODINU

  1. Predmet konkursa

Predmet Javnog poziva predstavlja raspodelu sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2022.godinu, PROGRAM 1301 – RAZVOJ SPORTA I OMLADINE:

– programska aktivnost 1301-0001-podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcionalna klasifikacija 810, pozicija 105, ekonomska klasifikacija 481-dotacija nevladinim organizacijama, u iznosu od 16.400.000,00 dinara;

– programska aktivnost 1301-0002-podrška predškolskom i školskom sportu, funkcionalna klasifikacija 810, pozicija 106, ekonomska klasifikacija 481-dotacija nevladinim organizacijama, u iznosu od 300.000,00 dinara.

 Ovim Javnim pozivom sufinansiraće se Godišnji programi kojim se ispunjavaju potrebe i interesi građana na teritoriji lokalne samouprave (član 137. Zakona o sportu) :

1) podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom (član 137. stav 1. tačka 1.);

2) izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;

3) organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;

4) obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;

5) učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;

 6) fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);

7) delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave;

 8) delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;

9) unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;

10) stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;

11) sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);

12) edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima;

13) periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija;

14) unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;

15) racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta;

 16) nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta,

 a) Godišnji program – funkcionisanje Sportskog saveza opštine Sečanj,

 b) Godišnji program – predškolski, školski i rekreativni sport,

 v) Godišnji program – sportske organizacije

  1. Ciljevi:

                                           

 – Stvaranje uslova za povećanje učešća građana u sportskim programima kroz sistematsko vežbanje

 – Podizanje kvaliteta u oblasti svih segmenata sporta

 – Zdravstvena prevencija građana kroz bavljenje rekreativnim sportom

 – Unapređivanje i omasovljavanje sporta u školama

 – Unapređivanje stručnog rada u sportu putem edukacija trenera za stručno

   pedagoški rad, prepoznavanje talenata, praćenje stanja treniranosti i drugo

 – Promovisanje sporta kao segment zdravog životnog stila

 – Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama kroz sportske aktivnosti.

  1. Opšti uslovi:
  1. Da sportske organizacije imaju svojstvo pravnog lica sa sedištem na teritoriji

        opštini Sečanj i

  1. Da trenažni proces i stručni rad sportske organizacije sprovode na teritoriji

        opštini Sečanj.

  1. Posebni uslovi:

 

–  Da sportske organizacije imaju urednu i dostupnu dokumentaciju

– Sportske organizacije (klubovi), savezi koje konkurišu, moraju biti upisane u registar sportskih organizacija, društava i saveza koji vodi Agencija za privredne registre.

– Sportske organizacije moraju imati usaglašena akta sa novima Zakonom o sportu.

– Sportske organizacije moraju biti članovi teritorijalnog Sportskog saveza.

– Sportski savez mora biti redovan član Sportskog saveza Srbije i Vojvodine.

– Da je sportska organizacija opravdala sredstva iz prethodne godine (2021.godine)

Podnosilac Godišnjih programa po Zakonu o sportu (član 138. stav 5.) je nadležni teritorijalni Sportski savez opštine Sečanj koji podnosi predlog svog godišnjeg programa i godišnjih programa organizacija u oblasti sporta.

 Nosioci programa podnose svoje Godišnje programe Sportskom savezu, u skladu sa programskim kalnedarom (član 117. stav 1. Zakona o sportu) koji donosi odluku i utvrđuje iste i podnosi ih opštini Sečanj na dalje razmatranje i usvajanje.

 Sportski savez kao podnoslilac svoj Godišnji program utvrđuje Odlukom Upravnog odbora i dostavlja je sa predlogom Godišnjeg programa nosilaca Programa.

 Nenamensko trošenje sredstava od strane sportskih organizacija, povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet opštine Sečanj.

Međusobna prava i obaveze između sportske organizacije čiji je program utvrđen programom sufinansiranja Godišnjeg programa iz oblasti sporta i opštine Sečanj, bliže će se urediti ugovorom o dodeli sredstava.

  1. Konkursna dokumentacija.

Sportski savez opštine Sečanj podnosi PLAN AKTIVNOSTI I REALIZACIJE Godišnjih programa sa pratećim finansijskim planom za 2022. godinu za sve sportske organizacije (udruženja).

  1. Rok.

 

 Rok za predaju dokumentacije za sufinansiranje Godišnjih programa iz oblasti sporta u opštini Sečanj za 2022. godinu je do 20.01.2022.godine, prijave pristigle nakon toga neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji ošptine Sečanj www.secanj.ls.gov.rs i oglasnoj tabli opštine Sečanj.

Prijave na Poziv sa potrebnom konkursnom dokumentacijom se predaju na pisarnici Opštinske uprave opštine Sečanj sa naznakom „Javni konkurs za sufinansiranje Godišnjih programa iz oblasti sporta u ošptini Sečanj za 2022. godinu“, ili se dostavljaju na adresu:

 OPŠTINA SEČANJ

 KOMISIJA ZA DODELU SREDSTAVA IZ OBLASTI SPORTA

 Vožda Karađorđa 57

 SEČANJ

 SA NAZNAKOM:

 – Za Javni konkurs za sufinansiranje Godišnjih programa iz oblasti sporta u opštini Sečanj za 2022.godinu

– NE OTVARATI

– Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

  1. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti lično svakog dana od 8 do 14 časova u  kancelariji Sportskog saveza opštine Sečanj, ili na telefon 023/ 3150-739.

Dokument za preuzimanje
JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2022. GODINU
NARATIVNI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI