ODELJENJE ZA PRIVREDU, RAZVOJ, INSPEKCIJSKE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju razvojnih projekata od interesa za opštinu, predstavljanje investicionih potencijala opštine i realizaciju aktivnosti na privlačenju investicija; izrada normativnih i drugih akta iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja; staranje o ukupnom privrednom razvoju opštine; obavljanje upravnih i stručnih poslove u oblasti privrede; podsticanje i staranje  o razvoju turizma, starih zanata, poljoprivrede i ostalih privrednih grana; obavljanje poslova kategorizacije turističkih objekata u skladu sa zakonom; vođenje postupka promene namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište; izrada godišnjeg program razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja; izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; izradu opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; izveštavanje o poljoprivrednoj proizvodnji (setva, žetva, jesenji radovi); informisanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava o aktuelnostima vezanim za poljoprivredu; utvrđivanje  vodoprivrednih  uslova na teritoriji opštine; izdavanje vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola za objekte i radove u skladu sa zakonskim ovlašćenjima opština;  podsticanje preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine; davanje informacija i pružanje tehničke pomoći pravnim licima pri realizaciji projekata, državnih subvencija i kredita; izrada baze podataka, praćenje, analiza i davanje izveštaja o stanju i kretanju privrednih aktivnosti na teritoriji opštine; izradu projekcije budućih kretanja i predlaganje strategije za dalji razvoj; uspostavljanje privrednih kontakata i staranje o privlačenju novih investitora u opštinu; obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova na vođenju, koordiniranju i servisiranju poslova iz oblasti ekonomskog razvoja opštine; predstavljanje mogućnosti i uslova za ulaganje u opštinu; organizaciju i učešće opštine na raznim promotivnim manifestacijama, sajmovima i privrednim izložbama; održavanje redovnih kontakta sa republičkim i drugim institucijama koje se bave unapređenjem ekonomskog razvoja i privlačenjem investicija; predstavljanja opštine na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za lokalni ekonomski razvoj; kreiranje i organizaciju trening programa u skladu sa potrebama privrede; saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja; uspostavljljanja kontakata sa međunarodnim organizacijama i donatorima; istraživanje mogućnosti za finasiranje razvojnih programa;  pripremanje, upravljanje i realizacija razvojnih projekata i kapitalnih investicija u oblasti javne infrastrukture; praćenje  rada javnih preduzeća, društva kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač ili kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu; praćenje rada javnih preduzeća, javnih agencija, društava kapitala kojima je opština osnivač ili suosnivač u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, i drugih grana privrede i i davanje mišljenja o njihovim izveštajima o radu; pripremanje nacrta odluka iz svoje nadležnosti; pripremanje nacrta strategija i programe razvoja opštine.

Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na: nadzor nad primenom Zakona o planiranju i izgradnji i nad primenom drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, koji se odnose na projektovanje, građenje i rekonstrukciju objekata visokogradnje, niskogradnja i drugih objekata, kao i na izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način;  praćenje stanja, predlaganje mera i nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu;  donošenje rešenja i nalaganje mera u oblasti zaštite životne sredine i praćenje njihovog sprovođenja;  praćenje  stanja, predlaganja mera i inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica koje obavljaju komunalnu delatnost i inspekcijski nadzor nad postupanjem preduzetnika i građana u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor  u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina; javnu higijenu, nadzor nad uređenjem Opštine, javnih zelenih površina, funkcionisanjem javne rasvete, snabdevanja naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanja električnom i toplotnom energijom, iznošenjem i deponovanje smeća, sahranjivanjem, održavanjem grobalja, rada kafilerija; nadzor nad vršenjem dimničarskih usluga; nadzor nad obavljanjem  delatnosti pijaca; nadzor nad održavanjem čistoće javnih površina, nad raskopavanjem ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene; praćenje  stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva; nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj; nadzor nad  vršenjem istovara i utovara robe iz motornih vozila; praćenje stanja, predlaganje  mera i inspekcijski nadzor nad zakonitiošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja; izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Opštinske uprave; vođenje  potrebnih evidencija; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova; pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; izradu mera zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; preduzimanje mera ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve  preventivne i operativne mere zaštite  života i imovine građana; preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Opštinskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opšštine.

Odeljenje sprovodi postupke procene uticaja, procene uticaja zatečenog stanja i ažuriranje studija o proceni uticaja na životnu sredinu; postupa kao zainteresovani organ kod postupaka procene uticaja pred nadležnim organom autonomne pokrajine i pred nadležnim ministarstvom; vrši ocenu i daje saglasnost na izveštaje o strateškoj proceni uticaja; obavlja poslove vezane za zaštitu vazduha i zaštitu od buke; izdaje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada; izdaje integrisane dozvole; vrši reviziju izdatih integrisanih dozvola i reviziju uslova u integrisanoj dozvoli; izdaje dozvole za obavljanje delatnosti prometa i korišćenja naročito opasnih hemikalija; priprema programe zaštite životne sredine i lokalne akcione i sanacione planove; sarađuje sa udruženjima i organizacijama civilnog sektora; sprovodi aktivnosti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; priprema godišnje izveštaje i obaveštava javnost o stanju životne sredine; vodi evidencije i dostavlja podatke Agenciji za zaštitu životne sredine i ministarstvu; vrši poslove zaštite i unapređenja prirodnih dobara i obavlja druge poslove vezane za zaštitu životne sredine.

Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


ODELJENJE ZA URBANIZAM, PUTNU PRIVREDU, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Odeljenje za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvoi imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje izvoda iz urbanističkih planova; izdavanje informacija o lokaciji  i lokacijskih uslova; pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje na komunalnu infrastrukturu; pribavljanje drugih posebnih uslova od javnih preduzeća, privrednih društava i ustanova imaoca javnih ovlašćenja,  neophodnih za izradu lokacijskih uslova zavisno od namene objekta; davanje obaveštenja o nameni prostora i mogućnosti opština po zahtevima stranaka; saradnju  sa stručnim službama, organizacijama i pravnim licima iz oblasti urbanizma i građevine za potrebe rada organa opštine i Odeljenja; izdavanje  građevinskih dozvola; izdavanje rešenja o odobrenju za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata; davanje stručnih mišljenja u postupku izdavanja građevinske dozvole i  odobrenja za izgradnju u okviru objedinjene procedure; obradu informacija o pojedinim predmetima, obavlja imovinsko-pravne poslove koji se odnosena zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo korišćenja i javne svojine ima opština, upravljanje i korišćenje nepokretnosti nad kojima pravo korišćenja i javne svojine ima opština, promet zemljišta i zgrada.

            Odeljenje obavlja i sledeće poslove: provere ispunjenosti formalnih uslova za izdavanje građevinske dozvole i da li su podaci navedeni u izvodu iz projekta u skladu sa lokacijskim uslovima; da li je idejni projekat za pribavljanje rešenja o odobrenju za izgradnju u skladu sa izdatim  lokacijskim uslovima odnosno planom; staranje o zakonitom vođenju postupka izdavanja odobrenja; pripremanje izveštaja o radu; obavljanje i druge zadataka i poslova iz oblasti pripreme zemljišta za građenje; izdavanje potvrda za izgrađene temelje objekata; donošenje rešenja o pripremnim radovima i o probnom radu; izdavanje dozvole za korišćenje objekata/upotrebne dozvole; izdavanje uverenja o starosti objekata; izdavanje uverenja o etažiranju objekata; vođenje registara izdatih građevinskih dozvola i izdatih upotrebnih dozvola; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima vodi evidenciju; postupka ozakonjenja objekata; otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; donošenja rešenja konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu; utvrđivanje prestanka prava svojine; postupka eksproprijacije; sprovodi proceduru: pripreme, razmatranja, donošenja i objavljivanja odluke o izradi planskog dokumenta; izrade i ustupanja izrade planskog dokumenta; stučne kontrole planskog dokumenta; ranog javnog uvida i javnog uvida u planski dokument; pripreme, razmatranja, donošenja i objavljivanja planskog dokumenta, kao i unošenja planskih dokumenata u Centralni registar planskih dokumenata.

Odeljenje obavlja  poslove koji se odnose na: praćenje i unapređenje funkcionisanja javnih komunalnih preduzeća i komunalnih delatnosti; realizaciju projekata i inicijativa sa ciljem modernizacije rada javnih komunalnih preduzeća i poboljšanja komunalne infrastrukture; izradu nacrta opštih pravnih akata, odluka, ugovora i rešenja koji se odnsoe na komunalne delatnosti; izradu pojedinačnih pravnih akta u komunalno – stambenoj oblasti; vršenje  upravnog nadzora nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz oblasti komunalnih delatnosti; obavljanje poslova u vezi sa utvrđivanjem cena komunalnih proizvoda i usluga; kontrolu sprovođenja osnovnih načela energetske politike; definisanja strategije i planova razvoja energetike na lokalnom nivou; propisivanje uslova i načina snabdevanja toplotnom energijom sa pravilima rada distributivne mreže za toplotnu energiju; izradu predloga tarifnog sistema za određivanje cene toplotne energije; obavljanje drugih poslova iz oblasti energetike;   regulisanje i upravljanje saobraćajem na teritoriji opštine; upravljanje površinama za parkiranje i regulisanja parkiranja;  javni prevoz na teritoriji opštine; planiranje kapaciteta mreža linija; upravljanje kvalitetom u sistemu javnog transporta putnika; nadzor nad bezbednošću saobraćaja i taksi prevoza; podnošenje prijava nadležnim organima za iseljenje bespravnih korisnika stanova; saradnju sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama i učešće u prinudnom iseljenju i zapisničkoj primopredaji stambenog prostora evidentiranje skupština stanara stambenih zgrada na teritoriji opštine i izdavanje uverenja o formiranju skupštine stanara i izboru predsedika; obavljanje administrativnih poslova za Agenciju za privredne registre i pružanje pomoći lokalnim privrednicima u registraciji i preregistraciji organizacionih oblika.

Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Odeljenje za društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje uslova za funkcionisanje i razvoj u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, kulture, sporta, dečije i socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, javnog zdravlja i primarne zdravstvene zaštite; programa i projekata za mlade; upravne, planske, analitičke i druge stručne poslove iz ovih oblasti; nadzor nad radom ustanova u društvenim delatnostima u kojima je  osnivač Opština; praćenje stanja i ostvarivanje programa rada i razvoja ustanova; predlaganje mera u cilju sprovođenja utvrđene politike u ovim oblastima; praćenje sprovođenja propisa; vođenje drugostepenog postupka o pravima iz oblasti socijalne zaštite koja su u nadležnosti Opštine; stručne i administrativne poslove za komisije iz nadležnosti Odeljenja; predlaganje odluke o mreži ustanova dečije i socijalne zaštite, osnovnog i srednjeg obrazovanja; donošenje programa mera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta i razvoj oblika i usluga socijalne zaštite, u oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje prava na učeničke i studentske stipendije i kredite, smeštaj u domove, oporavak, regresiranje školarine; pripremu predloge opštih i drugih akata, izveštaja i analiza za potrebe organa Opštine; vođenje upravnog postupka o pravu na dodatak na decu, roditeljski dodatak, naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada posebne nege deteta, naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, decu ometenu u razvoju i decu iz materijalno ugroženih porodica; odlučivanje u prvom stepenu o priznavanju zakonom određenih prava borcima, vojnim invalidima i porodicama palih boraca;   izradu predloga odluke o budžetu Opštine u delu koji se odnosi na oblast društvenih delatnosti; pripremu i utvrđivanje predloga finansijskih planova za korisnike budžetskih sredstava iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture i sporta i socijalne zaštite; kontrolu pojedinačnih zahteva za plaćanje; raspoređivanje sredstava korisnicima u okviru odobrenih aproprijacija i kvota; praćenje izvršenja finansijskih planova; predlaganje promena u aproprijaciji i izmenu finansijskih planova korisnika budžeta iz oblasti društvenih delatnosti.

            Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


ODELJENJE ZA FINANSIJE I LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju obavlja poslove koji se odnose na obezbeđivanje finansiranja obavljanja izvornih i poverenih nadležnosti opštine, poslovi javnih nabavki i poslovi lokalne poreske administracije.    

            U okviru svojih nadležnosti Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrta budžeta opštine uz poštovanje sistema jedinstvene budžetske klasifikacije uključujući i programsku; pripremanje i dostavljanje korisnicima budžeta uputstva za pripremu budžeta sa osnovnim ekonomskim smernicama, kao osnovom za izradu predloga finansijskih planova budžetskih korisnika, opisom planirane politike, procenom prihoda i primanja i rashoda i izdataka, obimom sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana budžetskog korisnika, postupkom i dinamikom pripreme budžeta; staranje o poštovanju kalendara budžeta lokalne vlasti; analiziranje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika i kontrola njihove usaglašenosti sa uputstvom; pripremanje nacrta odluke o izmeni i dopuni budžeta (rebalansa); izrada predloga rešenja o privremenom finansiranju; obaveštavanje budžetskih korisnika o odobrenim raspoloživim aproprijacijama; pripremanje i utvrđivanje tromesečne, mesečne i šestomesečne kvote; razmatranje zahteva za izmenu kvote; predlaganje odluke o privremenoj obustavi izvršenja budžeta budžetskim korisnicima; razmatranje predloga Plana izvršenja budžeta; donošenje odluke o izmeni Plana izvršenja budžeta; razmatranje zahteva za preuzimanje obaveza; donošenje rešenja o odboravanju preusmeravanja aproprijacija;  pripremanje nacrta rešenja o odobrenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve; otvaranje konsolidovanog računa trezora za dinarska i devizna sredstva,  podračuna dinarskih i deviznih sredstava korisnika javnih sredstava i posebnih namenskih dinarskih računa korisnika javnih sredstava i ostalih pravnih licima i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru i koji nisu uključeni u konsolidovani račun trezora; bliže uređivanje načina korišćenja sredstava sa podračuna KRT-a; izveštavanje o korišćenju sredstava opštine; staranje o plasiranju slobodnih novčanih sredstava i obaveštavanje Uprave za trezor; pripremanje zahteva Ministarstvu finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad 10% prihoda opštine u tekućoj godini sa detaljnim obrazloženjem opravdanosti investicija zbog kojih nastaje prekoračenje; analizu dugoročne održivosti duga opštine; vođenje glavne knjige trezora i ostalih poslovnih knjiga sa posebnom evidencijom za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava; vođenje pomoćnih knjiga; pripremanje projekcije i praćenje priliva prihoda i izvršenja rashoda na konsolidovanom računu budžeta; upravljanje gotovinom; primanje, zavođenje i kontrola zahteva za plaćanje i transfer sredstava i zahteve za plate; upravljanje informacionim sistemom u oblasti finansija; izradu periodičnih izveštaja i završnog računa konsolidovanog računa trezora; usaglašavanje poslovnih knjiga sa korisnicima budžeta, Upravom za trezor i dobavljačima; pripremanje i izvršavanja plaćanje; vršenje monitoringa i evaluacije finansijskih planova po programskoj metodologiji; upravljanje imovinom (vođenje evidencija o osnovnim sredstvima i poslovnom prostoru; vršenje internih kontrolnih postupka; obavljanje pripremnih radnji i drugih poslova za sprovođenje propisa kojima se uređuje oblast finansiranja opštine; organizovanje javne rasprave i druge oblike učešća javnosti u postupku pripreme nacrta akata lokalnih izvornih prihoda.

            Poslovi javnih nabavki odnose se na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki po proceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupaka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; sprovođenje objedinjenih nabavki za više naručilaca u skladu sa zakonom; objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, konkursne dokumentacije, obaveštenja i izveštaja na Portalu javnih nabavki; pružanje konsultanskih usluga i stručne pomoći direktnim i indirektnim  korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; određivanje zaposlenih koji će predstavljati opštinu/opština u postupcima javnih nabavki koje sprovode drugi naručioci; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama; vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama velike i male vrednosti i sprovedenim postupcima; dostavljanje u predviđenom zakonskom roku navedenih izveštaja Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama; ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

            Poslovi lokalne poreske administracije odnose se na: prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava; donošenje rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje; evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima; knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda; kancelarijske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; obezbeđenje naplate poreske obaveze; poslove redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; pripremanje nacrta akata kojim se utvrđuju stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih izvornih lokalnih prihoda i priprema simulacija i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženih nacrta; poslove prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; pružanje pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim organizacionim jedinicama lokalne poreske administracije; vođenje jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode; primenu jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija i nomenklatura kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom za lokalne javne prihode; pripremu metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda; davanje besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; izdavanje uverenja i potvrda i izveštavanje lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi sa lokalnim javnim prihodima i ostali poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje ova oblast.

            Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU, SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Odeljenje za opštu upravu, skupštinske i zajedničke poslove obavlja  poslove koji se odnose na: stručne i administrativno – tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine opštine, rad predsednika opštine i sednica Opštinskog veća i njihovih radnih tela;  obradu i čuvanje svih izvornih akata o radu organa opštine;  obavljanje stručnih poslove koji se odnose na predstavke i predloge građana; uređenje i izdavanje „Službenog lista opštine Sečanj“, koordinaciju, pripremu i ažuriranje informacija za potrebe internet prezentacije opštine;  pripremu informacija i zvaničnih saopštenja organa Oppštine; unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave; organizaciju prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; lična stanja građana i matičarske poslove;  normativno-pravne poslove; pružanje pravne pomoći građanima; ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa zaposlenih, imenovanih i postavljenih lica; kontrolu nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju; vođenje biračkog spiska; stručne i administrativne poslove za sprovođenje izbora i organizaciju referenduma; praćenje rada i pružanje pomoći mesnim zajednicama;; unapređenje primene informacionih tehnologija; održavanje i razvoj računarske i komunikacione mreže; administriranje baze podataka; održavanje i razvoj aplikativnog softvera; organizaciju obuke zaposlenih u Opštinskoj upravi, kao i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština; uspostavljanje uslove za razvoj i održavnje geografskog informacioniog sistema (GIS-a) u saradnji sa nadležnim republičkim i opštinskim organima i organizacijama, kao i javnim preduzećima, sa teritorije opštine, čiji je osnivač opština, odnosno Republika.

U okviru Odeljenja se obavljaju poslove koji se odnose na: korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišćenje, održavanje i obezbeđenje zgrade Opštine i službenih prostorija: obezbeđivanje prevoza motornim vozilima sa i bez vozača i staranje se o njihovom održavanju; održavanje čistoće poslovnih prostorija;  umnožavanje materijala; daktilografske poslove; organizaciju rada dostavne službe; administrativno – tehničke poslove nabavke materijala; sitnog inventara i osnovnih sredstava; obavljanje drugih servisnih poslova za potrebe organa opštine; izrada planske dokumentacije u cilju organizacije i obezbeđenja zaštite od požara, elementarnih i drugih većih nepogoda, organizaciju civilne zaštite; izradu uslova za uspostavljanje integrisanog  sistema zaštite i spasavanja;  priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opštine/opština; vođenje upravnog postupka i donošenja rešenja iz stambene oblasti; pripremanje nacrta rešenja za iseljenje bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama

            Odeljenje obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.