ПРИЈАВА ШТЕТЕ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Сечањ                    
Комисија за процену штете настале елементарном непогодом      
С е ч а њ, Вожда Карађорђа бр. 57

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Сечањ да могу пријавити штету од временске непогоде која је погодила општину Сечањ дана 21.07.2023. године у вечерњим сатима.

Пријава штете на грађевинским објектима, надгробним споменицима врши у просторијама месних заједница на прописаном обрасцу Пријаве штете као и давањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у вези евентуалног осигурања објекта са осигуравајућим друштвима.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 26.07.2023. године до дана 10.08.2023. године.

Комисија за процену штете ће вршити процену пријављене штете по истеку рока за пријаву штете. Након тога комплетна процена штете биће достављена државним органима на даље поступање и евентуално пружање државне помоћи.

Документи за преузимање
ПРИЈАВА ШТЕТЕ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ