РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ, У ЗОНИ СТАНОВАЊА РАДИ ИЗГРАДЊЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљишта
Број: 011-277/2022-VI
Дана: 30.12.2022. године
Сечањ

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 и др. закон и 9/2020 и 52/2021),  члана 13. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Сечањ („Сл. лист општине Сечањ“, број 13/2022) и Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Сечањ у поступку прибављања писмених понуда („Сл. лист општине Сечањ“, бр. 14/22), Комисија за спровођење поступка отуђења и прибављања грађевинског земљишта јавне својине општине Сечањ, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ МЕТОДОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Сечањ, у зони становања ради изградње,

  1. Назив продавца:

 Општина Сечањ

  1. Начин отуђења непокретности:

Непокретност се отуђује у поступку прикупљања писмених понуда

  1. Опис непокретности и почетна цена по којој се отуђује из јавне својине:
Редни бројБрој парцелеКОБрој ЛНУлица-локацијаПовршина за отуђење (м2)Плански основПланска наменаОпремљеност
комуналном инфраструктуром
1.777Јаша Томић2323Партизански пут бр. 881020 м2План генералне регулације за насељена место Јаша Томић и БусењеЗона становањаНема канализациону мрежу
2.778Јаша Томић2323 Партизански пут бр. 88 2094 м2 План генералне регулације за насељена место Јаша Томић и Бусење Зона становања Нема канализациону мрежу
3.832Неузина847Љубе Николића 1295 м2 Просторни план општине Сечањ Зона становања Нема канализациону мрежу
Документи за преузимање
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ