RASPISUJE SE JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANJ, U ZONI STANOVANJA RADI IZGRADNJE

OPŠTINA SEČANJ

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
Komisija za sprovođenje postupka otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta
Broj: 011-277/2022-VI
Dana: 30.12.2022. godine
Sečanj

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispr., 64/10 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14 , 83/2018, 31/2019, 37/2019 i dr. zakon i 9/2020 i 52/2021),  člana 13. Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Sečanj („Sl. list opštine Sečanj“, broj 13/2022) i Odluke o pokretanju postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Sečanj u postupku pribavljanja pismenih ponuda („Sl. list opštine Sečanj“, br. 14/22), Komisija za sprovođenje postupka otuđenja i pribavljanja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Sečanj, objavljuje

JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ

JAVNE SVOJINE OPŠTINE SEČANJ METODOM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

Raspisuje se javni oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Sečanj, u zoni stanovanja radi izgradnje,

  1. Naziv prodavca:

 Opština Sečanj

  1. Način otuđenja nepokretnosti:

Nepokretnost se otuđuje u postupku prikupljanja pismenih ponuda

  1. Opis nepokretnosti i početna cena po kojoj se otuđuje iz javne svojine:
Redni brojBroj parceleKOBroj LNUlica-lokacijaPovršina za otuđenje (m2)Planski osnovPlanska namenaOpremljenost
komunalnom infrastrukturom
1.777Jaša Tomić2323Partizanski put br. 881020 m2Plan generalne regulacije za naseljena mesto Jaša Tomić i BusenjeZona stanovanjaNema kanalizacionu mrežu
2.778Jaša Tomić2323 Partizanski put br. 88 2094 m2 Plan generalne regulacije za naseljena mesto Jaša Tomić i Busenje Zona stanovanja Nema kanalizacionu mrežu
3.832Neuzina847Ljube Nikolića 1295 m2Prostorni plan opštine Sečanj Zona stanovanja Nema kanalizacionu mrežu
Dokumenti za preuzimanje
JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJA ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU
OBRAZAC ZA PRIJAVU