ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 25.10.2021.ГОДИНЕ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СЕЧАЊ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87-3/2021-10
дана: 25.10.2021 године
Сечањ

На основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу („Службени гласник Републике Србије“ број 23-2020, 24-2020, 28-2020), Општински штаб за вандредне ситуације Општине Сечањ на телефонској седници одржаној 25.10.2021 године, донео је.

Закључак

1. У објекат на затвореном простору у коме се врши пружање угоститељских услуга услуживањем хране и пића {изузев објеката у којима се храна и пиће служи тако што корисник не улази у објекат – тзв. шалтерска продаја, када се храна и пиће врши путем доставе, односно без непосредног корисника пружаоца и корисника услуге или када је објекат у оквиру затвореног трговинског објеката и храна и пиће се не услужују седећим корисницима), као и у објектима који нису у регистру угоститељских објеката, али у којима се врши одржавање забавних и свечаних манифестација {сале за венчања и сл.), као пружалац или корисник услуге у периоду од 22.00 часа до завршетка радног времена тог радног дана, може боравити само лице које поседује Ковид сертификат.

2. Ковид сертификат је документ којим се потврђује да носилац документа поседује један од следећих доказа, и то:

А. негативан резултат REAL TIМЕ PCR теста на SARS-CoV-2, не старији од 72 сата након издааања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;

B. негативан резултат теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не старији од 48 сати након издавања резултата који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини и микробиолошка лабораторија у приватној својини на територији Републике Србије, односно страна референтна микробиолошка лабораторија;

С. доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести СОVID-19 који издаје завод за јавно здравље образован за територији Републике Србије, односно надлежни здравствени орган стране земље, којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана;

D. позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G(IgG) који издаје микробиолошка лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије не старији од 90 дана од дана узорковања;

Е. доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста зе детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања, који издаје завод за јавно здравље образован за територији Републике Србије односно надлежни здравствени орган стране земље, а на основу резултата тестова микробиолошких лабораторија у јавној својини на територији Републике Србије, односно страних референтних микробиолошких лабораторија.

3. Документ из става 1. може бити:

А. Дигитални зелени сертификат Републике Србије у дигиталном или папирном облику, који издаје завод за јавно здравље образован за територији Републике Србије;

В. ЕУ дигитални COVID сертификат у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку – матрични код (QR код) (у даљем тексту: EU DCC);

С. дигитални СOVID сертификат друге земље у дигиталном или папирном облику, који носи машински читљиву графичку ознаку — матрични код (QR код) и који садржи најмање исте информације као и EU DCC, издат на енглеском језику од надлежног здравственог органа те земље, а са којом Република Србија има закључен споразум о признавању сертификата или на основу фактичког реципроцитета.

Ковид сертификат садржи машински читљиву графичку ознаку — матрични код (QR код). односно дводимензионални бар-код ради омогућавања провере доказа из става 1. овог члана електронским путем.

4. Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге дужан је да врши обавезну проверу валидности Ковид сертификата – дигиталног зеленог сертификата Републике Србије, уређајем који препознаје графичку ознаку .

Провера валидности других докумената врши се увидом у документ.

Правно лице или предузетник, односно организатор догађаја које пружа услуге дужан је да идентитет носиоца Ковид сертификата провери увидом у важећи документ са фотографијом (лична карта, путна исправа, возачка дозвола, индекс и др.).

5. Контролу придржавања мере врши орган државне управе надлежан за санитарну инспекцију и органи јединица локалних самоуправа задужени за послове комуналне инспекције и комуналне милиције, као и други законом овлашћени државни органи.

Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај лице које борави у објекту, а не поседује Ковид сертификат

6. Овај закључак примењује се почев од 25. октобра 2021. године.

Документ за преузимање
ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 25.10.2021.ГОДИНЕ