ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА „МОЈ ПРВИ ПОСАО“ У 2021. ГОДИНИ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                       
Број: 020-116/2021-VI
Дана: 11.03.2021.године
Сечањ

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана за запошљавање за 2021. годину („Сл. лист Општине Сечањ“ бр. 2/2021) и Одлуке о буџету Општине Сечањ за 2021. годину („Сл. лист општине Сечањ”, бр. 18/2020), преседник општинe Сечањ, дана 08.02.2021. године,

 

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА „МОЈ ПРВИ ПОСАО“ У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм „Мој први посао“ подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченa одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

            У програм „Мој први посао“ се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

            Програм „Мој први посао“ спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Када се програм „Мој први посао“ спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Општина Сечањ програм финансира у трајању до 9 месеци

Tоком трајања програма „Мој први посао“ Општина Сечањ:

  1. Рангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
  • 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
  • 24.000,00 динара за лица са шестим и седмим нивоом квалификација и/или 180/240 ЕСПБ
  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

II УСЛОВИ УЧЕШЋА

Право учешћа у реализацији програма „Мој први посао“ може остварити послодавац који припада:

  1. приватном сектору на територији Општине Сечањ (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

б) јавном сектору, и то органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа на територији Општине Сечањ.

и испуњава следеће услове:

  • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
  • да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на конкретним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа, односно полагања стручног испита;
  • да оспособљава незапослено лице који се води на евиденцији Националне службе, задовољава опште и посебне услове за укључивање у програм;
  • да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора (са пуним месечним фондом радних сати) који је најмање истог нивоа квалификације као и незапослени и, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

1) има исту струку и најмање 12 месеци радног искуства у струци или

2) има најмање 24 месеца радног искуства на пословима на којима ће се стручно оспособљавати незапослени и струку дефинисану актом о организацији и систематизацији послова код послодавца;

  • да има техничке, просторне и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају броју лица која се стручно оспособљавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

Послодавац који има до 5 запослених има право да у програм стручне праксе укључи једно незапослено лице, послодавац који има од 6 до 14 запослених има право да у програм стручне праксе укључи највише два незапослена, а послодавац који има 15 и више запослених има право да у програм стручне праксе укључи незапослене чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Пре укључивања у програм ОПШТИНА СЕЧАЊ врши проверу испуњености законских услова и услова из јавног позива за незапосленог.

Документ за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА „МОЈ ПРВИ ПОСАО“ У 2021. ГОДИНИ
ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ МОЈ ПРВИ ПОСАО