КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022.ГОДИНУ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу члана 57. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 3/2019), Одлуке о буџету општине Сечањ за 2022.годину („Службени лист општине Сечањ“, број 14/2021) и члана 4. Правилника о расподели средстава за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, број 1/2016), председник Општине Сечањ је дана 27.12.2021.године расписао

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И

АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2022.ГОДИНУ

 

1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ И АМАТЕРСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење које је:

 • регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закон) на територији општине Сечањ;
 • програмску активност и пројекат реализује на територији општине Сечањ;
 • директно одговорно за припрему и извођење програмске активности и пројекта;
 • поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализацији програмске активности и пројекта, уколико је било носилац програмске активности и пројекта претходне године;
 • није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • у последње две године није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност правноснажном одлуком;
 • нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

2. ИЗНОС И НАМЕНА СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И АМАТЕРСКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

Износ средстава планираних за суфинансирање програмских активности и пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава у општини Сечањ за 2022.годину утврђен је Одлуком о буџету општине Сечањ за 2022.годину („Службени лист општине Сечањ“, број 14/2021).

      Средства по овом Конкурсу могу се расподелити корисницима средстава за реализацију програмских активности и пројеката из следећих области:

 1. подршка реализацији програма Црвеног крста, шифра програмске активности 0901-0005, функционална класификација 090, економска класификација 481, позиција 34 у износу до 4.000.000,00 динара;
 2. подршка особама са инвалидитетом, шифра програмске активности 0901-0008, функционална класификација 090, економска класификација 481, позиција 37 у износу до 300.000,00 динара;
 3. подршка промоцији предузетништва, шифра програмске активности 1501-0003, функционална класификација 160, економска класификација 481, позиција 65 у износу до 900.000,00 динара
 4. услуге противпожарне заштите, шифра програмске активности 0602-0014, функционална класификација 320, економска класификација 481, позиција 71 у износу до 600.000,00 динара
 5. промоција туристичке понуде, шифра пројекта 1502-0002, функционална класификација 473, економска класификација 481, позиција 87 у износу до 1.000.000,00 динара
 6. јачања културне продукције и уметничког стваралаштва, шифра програмске активности 1201-0002, функционална класификација 820, економска класификација 481, позиција 110 у износу до 11.430.000,00 динара;

3. РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програмске активности и пројекте који ће се реализовати у текућој буџетској години, најкасније до краја године, закључно са 31.децембром 2022.године.

4. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

            Предлагач програмске активности и пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 • пријавни образац на конкурс;
 • попуњен образац предлога програмске активности и пројекта;
 • попуњен образац буџета програмске активности и пројекта;
 • попуњен образац наративног буџета програмске активности и пројекта;
 • фотокопија уверења да је удружење уписано у регистар код надлежног органа-Агенције за привредне регистре;
 • фотокпију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • потписана писмена изјава о прихватању одговорности корисника средстава буџета општине Сечањ за 2021.годину.

5. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс-не отварати“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу:

ОПШТИНА СЕЧАЊ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

-Конкурс за расподелу средстава за суфинансирање програмски активности и

                         пројеката удружења и аматерских културно-уметничких друштава општине Сечањ

 Вожда Карађорђа 57

 23240   С е ч а њ

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Сечањ www.secanj.ls.gov.rs

За додатне информације можете се обратити Одељењу за буџет, трезор и финансије сваког радног дана у периоду од 8 до 14 часова на следећој адреси: Вожда Карађорђа 57 на број телефона: 023/3150-713.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

Документи за преузимање
КОНКУРС
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ НА КОНКУРС УДРУЖЕЊА
ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА
ОБРАЗАЦ БУЏЕТА УДРУЖЕЊА
ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ БУЏЕТА УДРУЖЕЊА
ОБРАЗАЦ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПРОЈЕКТУ