KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANJ ZA 2022.GODINU

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu člana 57. Statuta opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, broj 3/2019), Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2022.godinu („Službeni list opštine Sečanj“, broj 14/2021) i člana 4. Pravilnika o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, broj 1/2016), predsednik Opštine Sečanj je dana 27.12.2021.godine raspisao

 

KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE

PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I

AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA

OPŠTINE SEČANJ ZA 2022.GODINU

 

1. USLOVI KOJE UDRUŽENJE I AMATERSKO KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO PREDLAGAČ PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA TREBA DA ISPUNI

Na konkursu može da učestvuje udruženje koje je:

 • registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011-dr.zakoni i 44/2018-dr.zakon) na teritoriji opštine Sečanj;
 • programsku aktivnost i projekat realizuje na teritoriji opštine Sečanj;
 • direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programske aktivnosti i projekta;
 • podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizaciji programske aktivnosti i projekta, ukoliko je bilo nosilac programske aktivnosti i projekta prethodne godine;
 • nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • u poslednje dve godine nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost pravnosnažnom odlukom;
 • nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

2. IZNOS I NAMENA SREDSTAVA PLANIRANA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA

Iznos sredstava planiranih za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava u opštini Sečanj za 2022.godinu utvrđen je Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2022.godinu („Službeni list opštine Sečanj“, broj 14/2021).

      Sredstva po ovom Konkursu mogu se raspodeliti korisnicima sredstava za realizaciju programskih aktivnosti i projekata iz sledećih oblasti:

 1. podrška realizaciji programa Crvenog krsta, šifra programske aktivnosti 0901-0005, funkcionalna klasifikacija 090, ekonomska klasifikacija 481, pozicija 34 u iznosu do 4.000.000,00 dinara;
 2. podrška osobama sa invaliditetom, šifra programske aktivnosti 0901-0008, funkcionalna klasifikacija 090, ekonomska klasifikacija 481, pozicija 37 u iznosu do 300.000,00 dinara;
 3. podrška promociji preduzetništva, šifra programske aktivnosti 1501-0003, funkcionalna klasifikacija 160, ekonomska klasifikacija 481, pozicija 65 u iznosu do 900.000,00 dinara
 4. usluge protivpožarne zaštite, šifra programske aktivnosti 0602-0014, funkcionalna klasifikacija 320, ekonomska klasifikacija 481, pozicija 71 u iznosu do 600.000,00 dinara
 5. promocija turističke ponude, šifra projekta 1502-0002, funkcionalna klasifikacija 473, ekonomska klasifikacija 481, pozicija 87 u iznosu do 1.000.000,00 dinara
 6. jačanja kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, šifra programske aktivnosti 1201-0002, funkcionalna klasifikacija 820, ekonomska klasifikacija 481, pozicija 110 u iznosu do 11.430.000,00 dinara;

3. ROK ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA:

Sredstva se dodeljuju za programske aktivnosti i projekte koji će se realizovati u tekućoj budžetskoj godini, najkasnije do kraja godine, zaključno sa 31.decembrom 2022.godine.

 

4. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI:

            Predlagač programske aktivnosti i projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • prijavni obrazac na konkurs;
 • popunjen obrazac predloga programske aktivnosti i projekta;
 • popunjen obrazac budžeta programske aktivnosti i projekta;
 • popunjen obrazac narativnog budžeta programske aktivnosti i projekta;
 • fotokopija uverenja da je udruženje upisano u registar kod nadležnog organa-Agencije za privredne registre;
 • fotokpiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
 • potpisana pismena izjava o prihvatanju odgovornosti korisnika sredstava budžeta opštine Sečanj za 2021.godinu.

5. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Overena i odštampana prijava obavezne konkursne dokumentacije dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs-ne otvarati“ na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:

OPŠTINA SEČANJ-ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

-Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programski aktivnosti i

                         projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava opštine Sečanj

 Vožda Karađorđa 57

 23240   S e č a nj

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice opštine Sečanj www.secanj.ls.gov.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti Odeljenju za budžet, trezor i finansije svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 časova na sledećoj adresi: Vožda Karađorđa 57 na broj telefona: 023/3150-713.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Dokumenti za preuzimanje
KONKURS
PRIJAVNI OBRAZAC NA KONKURS UDRUŽENJA
OBRAZAC ZA PISANJE PREDLOGA PROJEKTA UDRUŽENJA
OBRAZAC BUDŽETA UDRUŽENJA
OBRAZAC NARATIVNOG BUDŽETA UDRUŽENJA