ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

-Општине Сечањ

Руководилац Одељења за Буџет, трезор и финансије – Биљана Королија, дипл. економиста

Телефон: 023/3150-713
Мобилни: 069/80 366 00
Адреса : Вожда Карађорђа 57
Ел. пошта: biljanakorolija82@gmail.com

Руководилац Одељења за финансије и локалну пореску администрацију врши послове:

 • руководи радом Одељења,
 • организује рад тако да се обезбеди целисходна подела рада, пуна и правилна запосленост радника на свим пословима и задацима,
 • одговоран је за ефикасно, рационално, економично и законито вршење свих послова и задатака из делокруга Одељења,
 • обезбеђује благовремено извршавање одлука и закључака Скупштине и њених тела,
 • учествује у изради нормативних аката, извештаја и анализа у оквиру послова Одељења, доноси решења у управном поступку из надлежности Одељења,
 • учествује у изради буџета општине, допунског буџета и одлуке о привременом планирању и одлуке о завршном рачуну буџета,
 • врши пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора на који се уплаћују сва примања и са којег се врше сва плаћања,
 • у поступку припреме нацрта Одлуке о буџету директним корисницима доставља стручно упуство које садржи основне економске смернице на основу којег корисници буџета израђују предлог својих финансијских планова,
 • дефинише апропријације за употребу буџетских средстава, прати план извршења директног и индиректног корисника буџетских средстава, врши евентуалне корекције,
 • организује и координира рад на управљању готовинским средствима и контроли расхода,
 • учествује у изради информација за потребе Министарстви финансија, врши анализе у друге стручне послове за извршавање буџета,
 • предузима мере за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности радника,
 • одговоран је за свој рад начелнику Општинске управе,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА

ОПИС ПОСЛОВА:

 • врши пријем и евиденцију, реализованих захтева корисника буџета, контролише исправност и ваљаност примљених захтева са одговрајућом књиговодственом документацијом,
 • врши припрему плаћање обавеза по захтевима, по уговорима, водећи рачуна о утврђеним апропријацијама, као и о приливу буџета,
 • прати извршење одобрених апропријација, стара се о благовременој ликвидатуру преузетих обавеза,
 • доставља решења о одобреном плаћању рачуноводству чиме успоставља координацију рада са рачуноводством,
 • води попис акта за решења и за за решења о одобреном плаћању корисницима буџетских средстава,
 • одговоран је за регистар примљених захтева и примљене документације,
 • врши усаглашавање тромесечних извештаја са извршеним плаћањем,
 • обавља послове спровођења јавних набавки
 • припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки
 • предлаже критеријуме за избор најповољније понуде,
 • прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке,
 • врши објављивање аката на Порталу јавних набавки
 • комплетира финансијску документацију и доставља их ликвидатури,
 • прати извршење јавних набавкиу складу са закљученим уговорима,
 • води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације,
 • врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА И ИНТЕРНОГ КОНТРОЛОРА

ОПИС ПОСЛОВА:

 • прати и примењује прописе у области рачуноводства и Закона о буџетском систему, сачињава преглед текућих прихода и расхода буџета, проверава захтеве за плаћење корисника буџета, након провере књиговодствене исправе и расположивог права за одређену врсту расхода,
 • стара се у преузимању и одлагању извода и документације рачуна буџета и трезора, учествује и узради буџета и завршног рачуна у складу са буџетским календаром, води евиденцију о променама текуће буџетске резерве на основу решења и закључака општинског већа општине Сечањ,
 • одговоран је за уредну и комплетну документацију на основу које су извршена плаћања за рачун буџета,
 • врши проверу свих књиговодствених исправа које се упућују на ликвидатуру,
 • обрађује потребне статистичке извештаје,
 • води књиговодство прихода и расхода, дневник и главну књигу за сва примања и издатке и евиденцију за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава, врши плаћања са рачуна буџета,
 • ради извештаје о пласирању новчаних средстава, извештаје о задужење буџета локалне власти, раде месечне кварталне, полугодишње и годишње извештаје о извршење буџета локалне власти,
 • обавља и друге послове коме му повери рукоководилац Одељења и наченик Општинске управе.

ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ И ОБРАЧУНА

ОПИС ПОСЛОВА:

 • у складу са важећим прописима врши обрачун плате запослених у Општинској управи, обрачун боловања, боловања преко 30 дана, обрачун породиљског одсуства, обрачунава остале врсте исплата, уговоре о делу за привремене и повремене послове,
 • издаје потврде о висини личног доходка запослених радника, врши обрачун по административним и судским забранама,
 • стара се о правилној примени прописа из области благајничког пословања, о тачном, благовремном и уредном вођењу благајничког пословања тј. благајничког дневника,
 • врши исплату накнаде одборницима Скупштине општине, члановима комисија и радних тела Скупштине општине у складу са важећим Одлукама СО и друге исплате у вези са радом Општинске управе,
 • прати и примењује прописе из области рачуноводства и финансија у складу са Законом о буџетском систему,
 • контролише исправност документације за готовинске исплате, књижи свакодневно благајничку документацију, води књигу примљених и издатих чекова,
 • попуњава статистичке обрасце у области радних односа (М4) као и израду извештаја за потребе Министарства финансија (ПЛ образац).
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

ПОСЛОВИ АНАЛИЗЕ И ПЛАНИРАЊА БУЏЕТА

ОПИС ПОСЛОВА:

 • прати и примењује важеће прописе и примењује исте,
 • ради на припреми буџета, допунског буџета и одлуке о привременом финансирању,
 • припрема потребне извештаје за израду горе наведених одлука,
 • учествује на утврђивању апропријација са могућношћу обезбеђења прихода за потребни ниво расхода, припрема параметре за нацрт финансијског извршења плана буџета, саставља одговарајуће анализе и извештаје,
 • учествује у изради завршног рачуна буџета,
 • води евиденцију самодоприноса из зарада: месни самодопринос и врши пренос средстава налогом за пренос,
 • води евиденцију средстава која се преносе МЗ за редовну делатност као и евиденцију средстава самодоприноса од пољопривреде и самосталне делатности,
 • одговара за тачно и ажурно вођење самодоприноса као и њихових извештаја,
 • саставља извештаје као и дописе оствареног самодоприноса,
 • обавља и друге пословње по налогу руководиоца Одељења и наченика Општинске управе.