ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊA ЗА ПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Сечањ обавештава правна лица да су у складу са чланом 75. Закона о заштити животне средине и Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података у обавези да Извештаје доставе као електронски документ, уносом података у информациони систем Националног регистра који се налази на сајту Агенције за заштиту животне средине, који се налази на линку http://www.sepa.gov.rs, и тако генерисане извештаје доставе у Локални регистар извора загађивања надлежном Одељењу за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Сечањ до дана 31.03.2024. године на адресу електронске поште lokalni.registar@secanj.ls.gov.rs

Правно лице или предузетник, обвезник извештавања за локалне регистре, који у години за коју се подаци достављају, у својим постројењима није имао активности у току којих долази до емисија загађујућих материја у ваздух, воде или тло, нити је било генерисања било какве врсте отпада, доставља јединици локалне самоуправе изјаву о неактивности до 31. марта текуће за претходну годину. Наведена изјава, потписана квалификованим електронским потписом се доставља у електронском облику (pdf формат фајла) на адресу електронске поште lokalni.registar@secanj.ls.gov.rs

Правилник  о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података може се преузети на линку https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-metodologiji-izradu-registra-izvora-zagadjivanja.html

За све додатне информације, контакт особа је Весна Королија тел. 023/315 07 30

е-маил: lokalni.registar@secanj.ls.gov.rs